ПЛОЩ
1 879.00 кв.м
Населено място
с. Чистово
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:00
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81428.250.1 (осем, едно, четири, две, осем, точка, два, пет, нула, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-04-326/09.10.2006г. на Началника на СК-Велико Търново, адрес на поземлен имот: с.Чистово, м.Чистово, общ. Златарица, обл. Велико Търново, с площ от 1879 кв.м. (хиляда осемстотин седемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при съседи: 81428.250.8, 81428.250.9, 68494.19.18, 68494.19.3, 68494.19.6, ведно с построените в поземления имот: 1. СГРАДА с идентификатор 81428.250.1.1 (осем, едно, четири, две, осем, точка, два, пет, нула, точка, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-04-326/09.10.2006г. на Началника на СК-Велико Търново, адрес на поземлен имот: с.Чистово, м.Чистово, общ. Златарица, обл. Велико Търново, със засторена площ 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), брой етажи 2 (два), предназначение: Друг вид сграда за обитаване., 2. СГРАДА с идентификатор 81428.250.1.2 (осем, едно, четири, две, осем, точка, два, пет, нула, точка, едно, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-04-326/09.10.2006г. на Началника на СК-Велико Търново, адрес на поземлен имот: с.Чистово, м.Чистово, общ. Златарица, обл. Велико Търново, със засторена площ 35 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, 3. СГРАДА с идентификатор 81428.250.1.3 (осем, едно, четири, две, осем, точка, два, пет, нула, точка, едно, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-04-326/09.10.2006г. на Началника на СК-Велико Търново, адрес на поземлен имот: с.Чистово, м.Чистово, общ. Златарица, обл. Велико Търново, със засторена площ 52 кв.м. (петдесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, при първоначална цена за публична продан в размер на 4 600,70 лв.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 19 април 2024 г. в 10:51 часа
Парцел с къща
3 650.00 кв.м
7 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Железарци
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 28.04.2024 до 28.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2024 09:00
Публикувано на 24 април 2024 г. в 14:40 часа
Парцел с къща
1 250.00 кв.м
72 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла черква
Адрес
гр. Бяла черква, общ. Павликени
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 10:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 09:58 часа
Парцел с къща
1 170.00 кв.м
3 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Павел
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 29 април 2024 г. в 12:52 часа
Парцел с къща
1 373.00 кв.м
152 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
м.Манастирски трап
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 08:30