ПЛОЩ
961.00 кв.м
Населено място
с. Лесидрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ от 961 /деветстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в с. Лесидрен, общ. Угърчин, с идентификатор № 43325.500.1151 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и пет, точка, петстотин, точка, хиляда сто петдесет и едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-29/01.04.2009 г. на Изп. директор на АГКК, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 131 /сто тридесет и един/ квадратни метра с идентификатор № 43325.500.1151.1 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и пет, точка, петстотин, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, едно/ и ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, със застроена площ от 311 /триста и единадесет/ квадратни метра с идентификатор № 43325.500.1151.2 /четиридесет и три хиляди триста двадесет и пет, точка, петстотин, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, две/, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: № 43325.500.1230, № 43325.500.1152, № 43325.500.1156, № 43325.500.1231 и № 43325.500.1145.

 <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №347/17<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –  Бетина Бонева, тел. 0875 308 460, <br />email: <a href="mailto: [email protected]"> [email protected]

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт