ПЛОЩ
15 084.00 кв.м
Населено място
с. Тънково
Адрес
с. ТЪНКОВО,  общ. НЕСЕБЪР, местност „КАМАРАТА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в с. ТЪНКОВО,  общ. НЕСЕБЪР, местност „КАМАРАТА“ с площ от 15084 кв.м., а именно:  
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73571.49.206 /седемдесет и три хиляди петстотин седемдесет и един, точка, четиридесет и девет, точка, двеста и шест /, находящ се в област Бургас, община Несебър, с. Тънково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-23/07.07.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.07.2021г. с административен адрес на поземления имот: с. Тънково, м. КАМАРАТА, целият с площ от 15084 кв.м./ петнадесет хиляди осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория на земята: 8 /осма/,  който имот е идентичен с номер по предходен план: 049058 /нула, четиридесет и девет хиляди петдесет и осем/, при съседи за имота: 73571.49.205; 73571.49.69; 73571.49.6; 73571.49.214.
 
GPS координати N 42° 41`17.66``
      E 27° 39`48.89``
 
Имотът представлява изоставена и необработваема нива в близост до ваканционен комплекс Sunny Day 6. Теренът е с изразена денивелация. Достъпът до имота се осъществява по асфалтов път до ваканционния комплекс и по черен път след това.
Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0884335114
уебсайт
Публикувано на 15 април 2024 г. в 12:59 часа
Земеделска земя
11 143.00 кв.м
2 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Подвис
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 14:34 часа
Земеделска земя
10 587.00 кв.м
2 260.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Подвис
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 14:47 часа
Земеделска земя
10 810.00 кв.м
2 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 10:37 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Раклица
Адрес
село Раклица, местност Кулова чешма
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00