ПЛОЩ
20 000.00 кв.м
Населено място
с. Хлевене
Адрес
местност "Топузка курия"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 210051 (двеста и десет хиляди петдесет и едно), съгласно картата на възстановената собственост на с. Хлевене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, находящ се в землището на село Хлевене ЕКАТТЕ 77311 (седемдесет и седем хиляди триста и единадесет), община Ловеч, област Ловеч, адрес на поземления имот: местност „Топузка курия“, с площ 20,000 дка (двадесет декара), трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Залесена територия, вид собственост: частна, попадащ в отдел 211 (двеста и единадесет), подотдел „л“ – широколистна гора, при граници и съседи: № 210050 – залесена територия на Велиян Ванев Василев, № 000020 – полски път на Община Ловеч, № 049001 – ливада на наследници Драган Колев Плачков, № 210004 – залесена територия на МЗГ – Държавно лесничейство, № 049002 – ливада на Боян Петков Стоянов, № 049025 – ливада на наследници на Керана Василева Попова, № 210006 – залесена територия на МЗГ – Държавно лесничейство, № 049011 – ливада на Остатъчен поземлен фонд, а по скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77311.210.51 (седемдесет и седем хиляди триста и единадесет, точка, двеста и девет, точка, петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хлевене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-80/16.11.2015 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес с. Хлевене, местност „Топузка курия“, с площ 19997 кв. м. (деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 211/е, площ 19992 кв. м., вид на гората/вид на подотдела: превръщане/издънково насъждение, номер на предходен план: 210051, при съседи: № 77311.210.62, № 77311.210.6, № 77311.210.16, № 77311.210.5, № 77311.49.25, № 77311.49.2, № 77311.49.1, № 77311.49.220, № 77311.210.4, № 77311.210.50.

 <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №2405/21<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –  Бетина Бонева, тел. 0875 308 460, <br />email: <a href="mailto: [email protected]"> [email protected]

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 123.41 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:32 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 082.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
571.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:34 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 100.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00