ПЛОЩ
10 904.00 кв.м
Населено място
с. Казачево
Адрес
местност "Стръвна"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 217073 (двеста и седемнадесет хиляди седемдесет и три), съгласно картата на възстановената собственост на с. Казачево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ноходящ се в землището на село Казачево, ЕКАТТЕ 35198 (тридесет и пет хиляди сто деветдесет и осем), община Ловеч, област Ловеч, с адрес на поземления имот: местност „Стръвна“, с площ 10,904 кв. м. (десет декара деветстотин и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията Горска, начин на трайно ползване: Залесена тертория, вид собственост: частна, попадащ се отдел: 201 (двеста и едно), подотдел „г“ – 3,543 дка широколистна гора , 201 (двеста и едно), подотдел „д“ -7,360 дка широколистна гора, при граници и съседи: № 217063 – залесена територия на наследници на Пена Дочева Станева, № 217067- залесена територия на Десислава Иванова Димитрова, № 217066 – залесена територия на Десислава Иванова Димитрова, № 217072 – залесена територия на наследници на Стоян Тинков Стоянов, № 217084 – залесена територия на на наследници на Пена Стойкова Баева, землищна граница, а по скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35198.217.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Казачево, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-81/16.11.2015 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.01.2016 г., с адрес с. Казачево, местност „Стръвна“, с площ 10902 кв. м. /десет хиляди девестотин и две квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 201/н, площ 10899 кв. м., вид на гората/вид на подотдела: превръщана/издънково насъждение, предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: няма, при съседи: № 00028.62.2, № 00028.62.5, № 00028.62.6, № 35198.217.84, № 35198.217.72, № 35198.217.67, № 35198.217.66, № 35198.217.65, № 35198.217.64, № 35198.217.63.

 <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №2405/21<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –  Бетина Бонева, тел. 0875 308 460, <br />email: <a href="mailto: [email protected]"> [email protected]

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 123.41 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:32 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 082.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
571.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:34 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 100.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00