ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
3
ПЛОЩ
91.22 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 648/2023г. - гр. Русе, кв. ДРУЖБА 3, ул. „АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИРУСЕТ“ № 2, бл. 44, вх. 1, ет. 3, ап. 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

7094 / 15.04.2024

Изпълнително дело №: 20238330400648

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор по кадастрална карта 63427.4.640.11.7 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири нула точка едно едно точка седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. ДРУЖБА 3 /три/, ул. „АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИРУСЕТ“ № 2 /две/, бл. 44 /четиридесет и четири/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /три/ в сграда с идентификатор 63427.4.640.11 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири нула точка едно едно/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.640 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири нула/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение; Брой нива на обекта: 1 /едно/. С посочена в документа площ: 91.22 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: ИЗБА 7 /седем/, 1,3163 % ИД.Ч. /едно цяло три хиляди сто шестдесет и три десетохилядни процента идеални части/ ОТ СГРАДАТА. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.640.11.8; Под обекта: 63427.4.640.11.4; Над обекта: 63427.4.640.11.10. Стар идентификатор: няма; представляващ АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ по акт за собственост, находящ се в гр. Русе, на III /трети/ етаж, във вход „А“ /българска буква „А“/ на ж.блок № 44 /четиридесет и четири/ в ж.к. „Дружба-III-разширение“ /три римско/, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: ул. „Александър Хаджирусет“ № 2 /две/, вход 1 /едно/, състоящ се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, с площ от 91.22 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, при граници: терен на комплекса, ап. от вх. „Б“, терен на комплекса, ап. № 8 на III етаж, стълбище, заедно с прилежащото Избено помещение № 7 /седем/ с площ 5.40 кв.м. /пет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, при граници: изба № 6, изба от вх. Б, терен на комплекса, коридор, заедно с 1.3163 % /едно цяло три хиляди сто шестдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 97 040.00 лв.

вписани Възбрани в полза на: взискателя КОЛЕКТ БГ АД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА; ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ; ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ; ОБЩИНА РУСЕ по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ; Бул Инвест Груп 1 ЕООД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА; БАНКА ДСК АД - правоприемник на ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА; БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА; ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

 

Определям всеки Вторник и Петък за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 10.05.2024 г. до 17,00 часа на 10.06.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО:15.06.2024 09:00 КРАЙ:21.06.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 10.06.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 08:46 часа
Тристаен апартамент
91.20 кв.м
131 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 612/2023г - гр. Русе, ул. Мальовица № 81, ет. 4, ап. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00