ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
13 637.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул.“Антон Стоянов“ № 1/едно/, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 13637 /тринадесет хиляди шестстотин тридесет и седем/ квадратни метра - съгласно акт за собственост, а по скица 13639/тринадесет хиляди шестстотин тридесет и девет/квадратни метра, с идентификатор 72624.610.306 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, нула, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел: III, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, при съседи: 72624.610.307, 72624.610.416, 72624.610.415, 72624.610.413, 72624.610.397, ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ 10599 /десет хиляди петстотин деветдесет и девет/ квадратни метра по акт за собственост, а по скица – с площ 10600 /десет хиляди и шестстотин/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.306.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, нула, шест, точка, едно/, брой етажи 1/един/, с предназначение: промишлена сграда /ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НРЗ/, ведно с припадащите се 54,71% /петдесет и четири цяло седемдесет и една стотни процента/ ид. части, равняващи се на 293.79 /двеста деветдесет и три цяло седемдесет и девет стотни/ квадратни метра, от имот с идентификатор 72624.610.413/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 18.05.2011г, номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, целият с площ от 537 /петстотин тридесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, ведно с припадащите се 54.71 % /петдесет и четири цяло седемдесет и една стотни процента/ ид.части, равняващи се на 891.23 /осемстотин деветдесет и едно цяло двадесет и три стотни/ квадратни метра, от имот идентификатор 72624.610.397 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, девет, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 18.05.2011г, номер по предходен план: 610.234, целият с площ 1629/хиляда шестстотин двадесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, както и ведно със 100%, равняващи се на 1086 /хиляда осемдесет и шест/ квадратни метра, от имот с идентификатор 72624.610.415 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 18.05.2011г, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 72624.610.306, 72624.610.416, 72624.610.301, 72624.610.414, 72624.610.413.
 Описание: Подходът към имота е по асфалтов път излизащ на ул. „Ангел Стоянов” и от там излаз на околовръстен път Добрич-Силистра. Достъпът до поземления имот е също по асфалтов път преминаващ във ведомствен и обслужващ сградите на бившия  ”РАДИАТОРЕН ЗАВОД-МАЯК”. Дворното място е оградено от всички страни в общ стопански двор с други обекти от бившия завод „Маяк“Поземленият имот е снабден с ел. и ВиК инсталации. Поземленият имот  не се стопанисва. Сградата е едноетажна, масивна, състои се от четири цеха-халета. Външно са монтирани окачени фасади от ламарина, с четири портални метални врати от запад. Подходът и лицето на сградата е на запад откъм поземлен имот №307 и ведомствен път №397. На юг остава малка част незастроен терен-зелена площ и пешеходна пътека. Година на въвеждане в експлоатация – 1984г. Добро общо състояние.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Законна ипотека№ 65, том 1, дв.вх.рег. № 8559/30.05.2008г. до размера на 1980000лв. подновена с № 243, том 2, дв. вх. рег. 3444/09.05.2018г.; Договорна ипотека № 41, том 4, дв. вх.рег. 8560/30.05.2008г. до размера на 500000лв., подновена с №253, том 2, дв.вх.рег. 3460/09.05.2018г., Договорна ипотека № 96, том 7, дв.вх.рег. 16999/01.12.2008г. до размера на 300000лв., подновена с №132, том 5, дв.вх.рег. 9865/26.11.2018г.;  Договорна ипотека № 95, том 7, дв.вх.рег. №16998/01.12.2008г. до размера на 300000 лв., подновена с №133, том 5, дв.вх.рег. 9866/26.11.2018г.; Възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 125, том 1, дв.вх.рег. 2492/01.03.2013г; възбрана № 126, том 1, дв.вх.рег. 2502/01.03.2013г; възбрана № 127, том 1, дв.вх.рег. 2503/01.03.2013г;  възбрана № 129, том 1, дв.вх.рег. 2508/01.03.2013г;  възбрана № 171, том 1, дв.вх.рег. 3176/21.03.2013г; възбрана № 175, том 1, дв.вх.рег. 3182/21.03.2013г; възбрана № 177, том 1, дв.вх.рег. 3184/21.03.2013г;  възбрана № 180, том 1, дв. вх.рег.№ 3187/21.03.2013г., възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 129, том 3, дв. вх. рег. № 7485/21.10.2020г., възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:33 часа
Производствен имот
25.00 кв.м
2 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:51 часа
Производствен имот
3 458.00 кв.м
62 753.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:57 часа
Производствен имот
1 843.00 кв.м
96 796.94 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 14:12 часа
Производствен имот
5 991.00 кв.м
359 124.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00