ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
328.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул.“Антон Стоянов“, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1086/хиляда осемдесет и шест/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.225/ седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, две, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-Д-0672/30.11.2005г на началника на СГКК Добрич, номер по предходен план: 7117,  квартал: 9, парцел:III, с предназначени на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг складов обект, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 72624.610.416 и 72624.610.224, ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 328/триста двадесет и осем/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.225.1/ седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, две, пет, точка, едно/, брой етажи 1/един/ с предназначение: складова база, склад.
 Описание: Дворното място е оградено от всички страни в общ стопански двор с други обекти от бившия завод „Маяк“. Подходът към имота е от север по ул. „Ангел Стоянов” и след това по вътрешноведомствен път. Дворното място е с неправилна правоъгълна форма, разположено на равен терен. Незастроената земя е покрита с асфалт. Поземленият имот е снабден с ел. и ВиК инсталации. В добро общо състояние. Сградата е едноетажна, масивна със ЗП-382,00 кв.м. по акт за собственост, а по скица със ЗП-328 кв.м. Сградата  е с външно монтирани окачени фасади от ламарина, с портални метални врати. Състои се от еднообемно помещение-склад с под–бетон,  стени и таван-панели, осветление луминесцентно. Не е в експлоатация. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Законна ипотека № 65, том 1, дв.вх.рег. № 8559/30.05.2008г. до размера на 1980000лв. подновена с № 243, том 2, дв. вх. рег. 3444/09.05.2018г.; Договорна ипотека № 41, том 4, дв. вх.рег. 8560/30.05.2008г. до размера на 500000лв., подновена с №253, том 2, дв.вх.рег. 3460/09.05.2018г., Договорна ипотека № 96, том 7, дв.вх.рег. 16999/01.12.2008г. до размера на 300000лв., подновена с №132, том 5, дв.вх.рег. 9865/26.11.2018г.;  Договорна ипотека № 95, том 7, дв.вх.рег. №16998/01.12.2008г. до размера на 300000 лв., подновена с №133, том 5, дв.вх.рег. 9866/26.11.2018г.; Възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 126, том 1, дв.вх.рег. 2502/01.03.2013г;  възбрана № 174, том 1, дв.вх.рег. 3180/21.03.2013г; възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 24 април 2024 г. в 14:02 часа
Склад
1 455.00 кв.м
105 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калина
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 09:30
Публикувано на 30 април 2024 г. в 09:31 часа
Склад
1 434.00 кв.м
133 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карапелит
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Желязков Желев
СРОК
от 02.05.2024 до 03.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 11:00