ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
25.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул.“Антон Стоянов“№ 1, а именно: СГРАДА със застроена площ 25 /двадесет и пет/ квадратни метра съгласно акт за собственост, а по скица – с площ 23 /двадесет и три/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.416.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, номер по предходен план: 233.1, с предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация, по акт за собственост: сграда-помпена станция за фекални води, ведно с право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост, целият с площ от 3482 /три хиляди четиристотин осемдесет и два/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.416 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-08-Д-824/16.07.2008г. на началника на СГКК – Добрич, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица. 
 Описание: подходът към сградата е по асфалтов път, преминава във ведомствени и обслужващ сградите на бившия „РАДИАТОРЕН ЗАВОД  - МАЯК“. Конструкцията на сградата е масивна с бетовнови основи, тухлени зидове, покрив – ж.б. плоча, дограма метална. Сградата е измазана отвътре и отвън с циментова гладка мазилка на места опадала. Сградата не е в експлоатация, не се стопанисва и е в лошо състояние: няма дограма, с теч от покрив; обрасла е с дървовидна и храстовидна растителност, свободен достъп.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: Законна ипотека № 65, том 1, дв.вх.рег. № 8559/30.05.2008г. до размера на 1980000лв. подновена с № 243, том 2, дв. вх. рег. 3444/09.05.2018г.; Договорна ипотека № 41, том 4, дв. вх.рег. 8560/30.05.2008г. до размера на 500000лв., подновена с №253, том 2, дв.вх.рег. 3460/09.05.2018г., Договорна ипотека № 96, том 7, дв.вх.рег. 16999/01.12.2008г. до размера на 300000лв., подновена с №132, том 5, дв.вх.рег. 9865/26.11.2018г.;  Договорна ипотека № 95, том 7, дв.вх.рег. №16998/01.12.2008г. до размера на 300000 лв., подновена с №133, том 5, дв.вх.рег. 9866/26.11.2018г.; Възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 126, том 1, дв.вх.рег. 2502/01.03.2013г;  възбрана № 176, том 1, дв.вх.рег. 3183/21.03.2013г; възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:13 часа
Производствен имот
13 637.00 кв.м
1 746 908.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:51 часа
Производствен имот
3 458.00 кв.м
62 753.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:57 часа
Производствен имот
1 843.00 кв.м
96 796.94 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 14:12 часа
Производствен имот
5 991.00 кв.м
359 124.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00