ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
59.68 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул. “Антон Стоянов“№ 1, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с площ 59,68 /петдесет и девет цяло шестдесет и осем стотни/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.59.1.10 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, пет, девет, точка, едно, точка, едно, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед КД-14-08-327/29.03.2011г на Началника на СГКК Добрич, с предназначение: за ОФИС, при съседни самостоятелни обекти в сграда, както следва - на същия етаж: 72624.610.59.1.3, под обекта: 72624.610.59.1.8 и над обекта: 72624.610.59.1.5, който самостоятелен обект се намира на етаж 1/първи/ в сграда с идентификатор 72624.610.59.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, пет, девет, точка, едно/ с предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.59 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, пет, девет/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 41,94 /четиридесет и едно цяло деветдесет и четири стотни/ квадратни метра от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 72624.610.59 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, пет, девет /, номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел: XLVI, целия с площ от 1823 /хиляда осемстотин двадесет и три/ квадратни метра съгласно акт за собственост, а по скица – с площ 1672 /хиляда шестстотин седемдесет и два/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, при граници: 72624.610.414, 72624.610.60, 72624.610.406, 72624.610.58, 72624.610.130.
 Описание: Подходът към поземления имот е по асфалтов път излизащ на ул. „Ангел Стоянов”, с достъп по асфалтов път преминаващ във ведомствен и обслужващ сградите на бившия  ”РАДИАТОРЕН ЗАВОД-МАЯК”. Дворното място е с начупена правоъгълна форма,  разположено на равен терен, незастроената земя е покрита с асфалт. Имотът е снабден с ел. и ВиК инсталации, стопанисва се. Сградата се състои се от партерен етаж, четири административни и топла връзка със сграда от имот с идентификатор № 72624.610.301. Стълбищната клетка, разположена в северозападния край на сградата осигурява достъп от първи до четвърти етаж. Партерният етаж има няколко входа от северната и от източната страна. Сградата се стопанисва, няма видими нарушения по носещата конструция, добро общо състояние.  Процесният самостоятелен обект с идентификатор 72624.610.59.1.10 с площ 59,68 кв.м. е ситуиран в западния край на първи етаж на сградата и включва вход, фоайе и стълбище за останалите етажи от сградата.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 172, том 1, дв.вх.рег. 3178/21.03.2013г; възбрана № 199, том 1, дв.вх.рег. 3613/01.04.2013г; възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 4 април 2024 г. в 09:20 часа
Офис
76.89 кв.м
76 512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шабла
Адрес
ул. „Петко Българанов“ №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 10:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:39 часа
Офис
793.68 кв.м
27 740.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:51 часа
Офис
741.71 кв.м
32 262.23 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:15 часа
Офис
689.06 кв.м
27 281.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00