ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
3 458.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул. “Антон Стоянов“№ 1, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3458/три хиляди четиристотин петдесет и осем/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.307 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, нула, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 20.03.2013г., с номер по предходен план: 610.216, квартал: 9, парцел: III-711, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект,  при съседи – имоти с идентификатори: 72624.610.416, 72624.610.306, 72624.610.397, ведно с припадащите се 13,87 % ид.части, равняващи се на 74,48 /седемдесет и четири цяло четиридесет и осем стотни/ квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 72624.610.413/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, три/, с номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, и ведно с припадащите се 13,87 % ид.части, равняващи се на 225,94 /двеста двадесет и пет цяло деветдесет и четири стотни/ квадратни метра от поземлен имот, целият с площ от 1629 кв.м. /хиляда шестстотин двадесет и девет квадратни метра/, с идентификатор 72624.610.397 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, девет, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 18.05.2011г, с номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект.
 Описание: Достъпът до имота е по асфалтов път преминаващ във ведомствен и обслужващ сградите на бившия  ”РАДИАТОРЕН ЗАВОД-МАЯК”. Районът е с електрозахранване, ВиК, телефонизация, улично осветление и асфалтови настилки в добро състояние.Дворното място не е оградено- явява се вътрешен двор на завод „Маяк“, с правилна правоъгълна форма, разположено на равен терен, издължено в посока север-юг, незастроен, земята е тревен килим с оформени асфалтови пътеки и пешеходни тротоарни пътеки към имот 72624.610.306. Поземленият имот не е снабден с ел. и ВиК инсталации, не се стопанисва. В югозападния край на поземления имот е построена тухлена сграда със ЗП-30 кв.м. по скица, но не е описана в акта за собственост. При огледа се установи, че сградата е с паднал дървен покрив и частично разрушени тухлени стени, негодна за ползване.  
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 124, том 1, дв.вх.рег. 2483/01.03.2013г.;  възбрана № 178, том 1, дв.вх.рег. 3185/21.03.2013г; възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 129, том 3, дв. вх. рег. № 7485/21.10.2020г.,  възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:13 часа
Производствен имот
13 637.00 кв.м
1 746 908.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:33 часа
Производствен имот
25.00 кв.м
2 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:57 часа
Производствен имот
1 843.00 кв.м
96 796.94 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 14:12 часа
Производствен имот
5 991.00 кв.м
359 124.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00