ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 843.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул. “Антон Стоянов“№ 1, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1843/хиляда осемстотин четиридесет и три/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.309 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, нула, девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, с номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел:III, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 72624.610.268, 72624.610.416, 72624.610.397, 72624.610.244, 72624.610.229, ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ 1092/хиляда деветдесет и два/  квадратни метра с идентификатор 72624.610.309.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, нула, девет, точка, едно/, брой етажи:1/един/ с предназначение: промишлена сграда, ведно с припадащите се 7,39 % ид.части, равняващи се на 39,68 /тридесет и девет цяло шестдесте и осем/ квадратни метра от поземлен имот, целият с площ 537 /петстотин тридесет и седем/ квадратни метра с идентификатор 72624. 610.413/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 18.05.2011г, с номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: урбанизиранас начин на трайно ползване: за второстепенна улица, и ведно с припадащите се 7,39% ид.части, равняващи се на 120,38 /сто и двадесет цяло и тридесет и осем стотни/ квадратни метра от поземлен имот, целият с площ 1629 /хиляда шестстотин двадесет и девет/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.397 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, девет, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК, изменени на 18.05.2011г, с номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект.
 Описание: Достъпът до имота е по асфалтов път преминаващ във ведомствен и обслужващ сградите на бившия  ”РАДИАТОРЕН ЗАВОД-МАЯК”. Имотът е в експлоатация и добро състояние, снабден е с ел. и ВиК инсталации. Районът е с електрозахранване, ВиК, телефонизация, улично осветление и асфалтови настилки в добро състояние. Дворното място е оградено от всички страни в общ стопански двор с други обекти от същия завод „Маяк“. Сградата е едноетажна, масивна. Ситуирана е в цялата северозападната част от дворното място с правилна правоъгълна форма. Сградата външно е с монтирани окачени фасади от ламарина, с две портални метални врати от изток. Състои се от производствено хале, като чрез вътрешно преустройство са обособени още две помещения, едното от които – сервизно, другото е помощно помещение. Сградата не е в експлоатация, но е в общо добро състояние. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 131, том 1, дв.вх.рег. 2517/01.03.2013г.;  възбрана № 173, том 1, дв.вх.рег. 3179/21.03.2013г; възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 129, том 3, дв. вх. рег. № 7485/21.10.2020г.,  възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:13 часа
Производствен имот
13 637.00 кв.м
1 746 908.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:33 часа
Производствен имот
25.00 кв.м
2 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:51 часа
Производствен имот
3 458.00 кв.м
62 753.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 14:12 часа
Производствен имот
5 991.00 кв.м
359 124.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00