ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
5 991.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул. “Антон Стоянов“№ 1, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 5991 /пет хиляди деветстотин деветдесет и един квадратни метра/ с идентификатор 72624.610.244 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, четири/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г на ИД на АГКК,изменени на 20.03.2013г., с номер по предходен план:241, 242, квартал: 610, парцел: 218, 308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 72624.610.229, 72624.610.309, 72624.610.397, 72624.610.414, 72624.610.413, 72624.610.57, 72624.610.230, 72624.610.738, 72624.610.739, 72624.610.270, 72624.610.744, 72624.610.130, ведно с построените в имота: СГРАДА със застроена площ 457/четиристотин петдесет и седем/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.244.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, четири, точка, едно/ , брой етажи: 3/три/, с предназначение: административна, делова сграда, СГРАДА със застроена площ 994  /деветстотин деветдесет и четири/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.244.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, четири, точка, две/ , брой етажи: 1/един/, с предназначение: промишлена сграда, СГРАДА със застроена площ 546 /петстотин четиридесет и шест/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.244.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, четири, точка, три/ , брой етажи: 1/един/ с предназначение: промишлена сграда, и СГРАДА със застроена площ 545 /петстотин четиридесет и пет/ квадратни метра с идентификатор 72624.610.244.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, две, четири, четири, точка, четири/, брой етажи: 3/три/, с предназначение: административна, делова сграда, ведно с припадащите се 24,03 % ид.части, равняващи се на 129.04 /сто двадесет и девет цяло и четири стотни/ квадратни метра от поземлен имот, целият с площ 537 /петстотин тридесет и седем квадратни метра/, с идентификатор 72624.610.413/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, едно, три/, с номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, и ведно с припадащите се 24,03 % ид.части, равняващи се на 391,45/триста деветдесет и едно цяло четиридесет и пет стотни/ квадратни метра от поземлен имот,  целият с площ 1629 /хиляда шестстотин двадесет и девет/ квадратни метра, с идентификатор 72624.610.397 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, три, девет, седем/, с номер по предходен план: 610.234, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект.
 Описание: Достъпът до имота е по асфалтов път преминаващ във ведомствен и обслужващ сградите на бившия  ”РАДИАТОРЕН ЗАВОД-МАЯК”. Имотът е в експлоатация и добро състояние, снабден е с ел. и ВиК инсталации. Районът е с електрозахранване, ВиК, телефонизация, улично осветление и асфалтови настилки в добро състояние. Разположен на равен терен, незастроената земя е покрита с асфалт. Сграда с идентификатор №72624.610.244.1 включва сутеренен етаж, два административни и избен етаж, заемащ половината от застроената площ на сградата, обособени отделни помещения от бетон.  Сутеренът  се състои от няколко помещения, изпълнени с цимент. Първи и втори етаж са административни, с достъп по масивно стълбище, обособени са офиси. Сградата не е в експлоатация от години,  няма видими нарушения по носеща конструкция, общо добро състояние. Сграда с идентификатор №72624.610.244.2  представлява производствено хале, което не е в експлоатация, но е в общо добро състояние. Монтирани са окачени фасади от ламарина, с три портални метални врати от изток. Има обща стена и покрив със сграда 72624.610.244.3. Сграда с идентификатор №72624.610.244.3 е производствено хале, което не е в експлоатация, но е в общо добро състояние, с монтирани окачени фасади от ламарина, с две портални метални врати от изток. Сграда с идентификатор №72624.610.244.4  се състои от сутеренен етаж на площ от 300 кв.м., първи етаж на площ от 545 кв.м. и втори етаж на площ от 600 кв.м. Сградата не е в експлоатация от много години,  няма видими нарушения по носеща конструкция, общо добро състояние. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 109, том 1, дв.вх.рег. 2162/21.02.2013г.; възбрана № 128, том 1, дв.вх.рег. 2505/01.03.2013г.;  възбрана № 179, том 1, дв.вх.рег. 3186/21.03.2013г; възбрана № 115, том 4, дв. вх. рег. № 10230/07.11.2014г., възбрана № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9189/13.11.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:13 часа
Производствен имот
13 637.00 кв.м
1 746 908.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:33 часа
Производствен имот
25.00 кв.м
2 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:51 часа
Производствен имот
3 458.00 кв.м
62 753.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 13:57 часа
Производствен имот
1 843.00 кв.м
96 796.94 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Антон Стоянов" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 09:00