ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 217.00 кв.м
Населено място
с. Старо село
Адрес
местност "Назърското"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70500.49.27, по КК и КР на село Старо село, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-20/24.03.2009 г. на ИД на АГКК, с последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: село Старо село, местност „НАЗЪРСКОТО“, с площ: 2 217 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 049027, при съседни имоти с идентификатори: 70500.49.26, 70500.49.33, 70500.49.25, както и всички трайни подобрения в имота.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 във вр. с чл. 468 и чл. 494 от ГПК, е в размер на 8 755 /осем хиляди седемстотин петдесет и пет/ лева.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 123.41 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:32 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 082.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
571.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:34 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 100.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00