ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
700.00 кв.м
Населено място
с. Старо село
Адрес
местност "Гуйков рът"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70500.63.23, по КК и КР на село Старо село, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-20/24.03.2009 г. на ИД на АГКК, с последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 09.02.2021 г., с адрес на поземления имот: село Старо село, местност „ГУЙКОВ РЪТ“, с площ: 700 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 9, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 063023, при съседни имоти с идентификатори: 70500.63.27, 70500.63.26, 70500.63.24, 70500.63.67, 70500.62.132, както и всички трайни подобрения в имота.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 във вр. с чл. 468 и чл. 494 от ГПК, е в размер на 2764.80 /две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лева.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 123.41 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:32 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 082.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
571.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:34 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 100.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00