ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
76.26 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Овча Купел
Квартал
Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ
Адрес
ул. Бързарица № 26, ет. Първи жилищен, ап.2, СО-Район Овча Купел
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се че от 29.04.2024г. до 29.05.202. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НАКОВ, а именно:

              Недвижим имот, находящ се в „ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ", със ЗП от 335,60 (триста тридесет и пет цяло и шестдесет стотни) кв.м. и РЗП от 2069,76 (две хиляди шестдесет и девет цяло и седемдесет и шест стотни) кв.м., изградена съгласно Разрешение за строеж №21 от 06.02.2009г. на СО-район „Овча купел", Заповед №РОК18-РА51-13 от 19.07.2018г. на СО-район Овча купел, Заповед №РОК18-РА51-20 от 27.09.2018г. на СО-район Овча купел, одобрен архитектурен проект от 23.12.2008г., и одобрена преработка от 27.09.2018г., снабдена с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №164 от 20.02.2020г. на СО-НАГ, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4337.9917 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и седем точка девет хиляди деветстотин и седемнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрен със Заповед № РД-18-51/15.07.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК, с изменение със заповед КД-14-22-322/26.11.2010г. на началник на СГКК-София, и последно изменение на КККР, засягащо поземления имот от 27.01.2020г., с адрес на имота: град София, район „Овча купел", ул. „Бързарица" №26 (двадесет и шест), с площ 917 (деветстотин и седемнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15/петнадесет/метра), стар идентификатор: 68134.4337.851 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и седем точка осемстотин петдесет и едно), при граници по кадастрална скица поземлени имоти с идентификатори: 68134.4337.2245, 68134.4337.852, 68134.4337.261, 68134.4337.2221, с номер по предходен план и съгласно документ за собственост представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V- 851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно), квартал 256 (двадесет и пет, буква „б") по плана на гр.София, местността "Овча купел", одобрен с Решение №111 по Протокол №32 от 10.12.2001г. на СОС, с площ от 917 (деветстотин и седемнадесет) кв.м., при съседи: от две страни улици, УПИ VI-705 и УПИ IV-852, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4337.9917.1.8 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и седем точка девет хиляди деветстотин и седемнадесет точка едно точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект от 16.12.2014г., находящ се в сграда с идентификатор 68134.4337.9917.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и седем точка девет хиляди деветстотин и седемнадесет точка едно), брой надземни етажи 6 (шест), брой подземни етажи 1 (един), предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 (две), с административен адрес по кадастрална схема град София, район „Овча купел", улица „Бързарица" №26 (двадесет и шест), на 1 (първи) етаж по кадастрална схема, а по строителни книжа на 1 (първи) жилищен етаж, на кота +3,50 (плюс три цяло и петдесет стотни) метра, със застроена площ от 76,26 (седемдесет и шест цяло и двадесет и шест стотни) кв.м., и с площ от 73,79 (седемдесет и три цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м. по таблица за площообразуване, състоящ се от: антре, коридор, склад, спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна и две тераси, при съседи по документ за собственост: коридор, апартамент №3, от две страни двор и апартамент №18, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.4337.9917.1.9, 68134.4337.9917.1.7, под обекта: 68134.4337.9917.1.3, 68134.4337.9917.1.2, над обекта: 68134.4337.9917.1.14, 68134.4337.9917.1.27, 68134.4337.9917.1.13, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, и правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, описано по-горе.

             НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 242 000 лева /двеста четиридесет и две хиляди лева/.

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда и петък от 17.00 до 19.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 23.01.2024г., т.2 акт № 86/2024г., дв.вх.рег. № 3448/23.01.2024г. в Служба по вписванията гр.София; Възбрана, вписана на 16.12.2021г., т.15 акт № 162/2021г., дв.вх.рег. № 94871/16.12.2021г. в Служба по вписванията гр.София; Учредяване на договорна ипотека, вписана на 05.05.2016г., т.10 акт № 162/2016г., дв.вх.рег. № 25684/05.05.2016г. в Служба по вписванията гр.София; Частично заличаване на договорна ипотека, вписана на 14.01.2019г., т.2 акт № 74/2019г., дв.вх.рег. № 722/14.01.2019г. в Служба по вписванията гр.София; Учредяване на договорна ипотека, вписана на 16.04.2020г., т.12 акт № 87/2020г., дв.вх.рег. № 19550/16.04.2020г. в Служба по вписванията гр.София; Покупко-продажба на недв. имот, вписан в Службата по вписвания-гр.София том 46, акт № 76/2020г., дв.вх.рег. 19545/16.04.2020г. в СВ-София; Покупко-продажба на недв. имот, вписан в Службата по вписвания-гр.София том 171, акт № 50/2014г., дв.вх.рег. 68793/22.12.2014г. в СВ-София.                                  

Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп.дело № 20248480400036. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.

                 На 30.05.2024г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 15 април 2024 г. в 14:47 часа
Двустаен апартамент
65.43 кв.м
13 104.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Дружба бл. 112
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 14:04 часа
Двустаен апартамент
59.49 кв.м
230 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 15:53 часа
Двустаен апартамент
63.39 кв.м
152 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Надежда", ж. к. „Надежда", бл. 216, вх. Г, ет. 3, ап. 85
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 11:00
Публикувано на 9 май 2024 г. в 14:55 часа
Двустаен апартамент
57.04 кв.м
144 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к Люлин 3, бл. 387, етаж 9, ап. 53
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 10:00