ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
68.70 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
кк. Златни пясъци
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 14:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч./една втора идеални части/ от ОФИС с идентификатор  10135.513.472.23.36/едно нула едно три пет точка пет едно три точка четири седем две точка две три точка три шест/ по кадастралната карта на гр. Варна,  к.к.  Златни пясъци и с означение по проект: F-36/ буква еф - латинско тридесет и шест/, вход F, разположен на етаж трети на сградата, при обща площ от 85.43кв.м./осемдесет и пет цяло и четиридесет и три квадратни метра/ от които ЗП - 68.70кв.м./шестдесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/ състоящ се от : коридор, дневен тракт с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и две тераси, при съседи: на същия етаж: 035, 037, под обекта : 028 и над обекта без съседи, ведно с 1.2105% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, както и 1/2ид.ч./една втора идеални части/ от СКЛАД с идентификатор  10135.513.472.23.51/едно нула едно три пет точка пет едно три точка четири седем две точка две три точка пет едно/ по кадастралната карта на гр. Варна, к.к. Златни пясъци и с означение на проект №  F-28/ буква еф - латинско двадесет и осем/, вход F, разположен на етаж едно сутерен на сградата, при обща площ на обекта 2.14кв.м./две цяло и четиринадесет квадратни метра/ от които ЗП - 1.79кв.м./едно цяло седемдесет и девет квадратни метра/, при съседи: на същия етаж: 001, под обекта: без съседи, над обекта: без съседи, ведно с 0.0252% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.513.472/едно нула едно три пет точка пет едно три точка четири седем две/ по кадастралната карта на гр. Варна, к.к. Златни пясъци, одобрена със Заповед № 300-5-64/08.08.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-02-1367/15.09.2007г. на началник СГКК - гр. Варна, стар идентификатор : кв.28/двадесет и осем/, п.II-175,80/две-сто седемдесет и пет, осемдесет/ с площ на поземления имот от 12 385кв.м./дванадесет хиляди триста осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение : урбанизирана територия и начин на трайно ползване, комплексно застрояване, при граници на имота: ПИ №№ 513.174, 513.392, 513.402, 513.80 и 513.402

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768