ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. Свищов
Адрес
улица "Детелина" № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, улица "Детелина" № 8, ет. 3, обл. Велико Търново, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с иденификатор 65766.701.3045.1.2 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, едно, точка, три, нула, четири, пет, точка, едно, точка, две), находящ се в гр. Свищов, обл. Велико Търново, за който кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009г. на ИД на АГКК; последно изменение със Заповед № РД-18-1941-11.03.2016г. на Началник на СГКК – В. Търново, с административен адрес: град Свищов, п.к. 5250, улица "Детелина" № 8, ет. 3, който СОС се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.3045 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, едно, точка, три, нула, четири, пет), предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, площ: 60.00 (шестдесет) квадратни метра, при граници и съседи съгласно одобрената КККР, както следва: на същия етаж - няма, под обекта - 65766.701.3045.1.1, над обекта – няма, а съгласно документа за собственост описанието е, както следва: ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор, две тераси и стълбище, целият от 60 - шестдесет кв.метра, находящ се в масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в дворно място в град Свищов от 340 - триста и четиридесет кв.метра, съставляващо парцела IX-3007 - /девет - три хиляди и седем/, в квартал 7-седем по регулационния план на същия град, при граници: от север - улица, от изток - Расим Йорданов Юлиянов, от запад - Милена Стоянова Радославова и от юг - Атанаска Петрова.

Ивелина Борисова Цанкова
РЕГ. № ЧСИ
896
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
0899 677540
Мобилен телефон
0879841444
Публикувано на 29 април 2024 г. в 14:21 часа
Двустаен апартамент
69.36 кв.м
47 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свищов
Адрес
ул.Кирил Д.Аврамов № 13,вх.А,ет.6,ап.21
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 08:30
Публикувано на 8 май 2024 г. в 13:44 часа
Двустаен апартамент
53.35 кв.м
15 163.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стражица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 09:06 часа
Двустаен апартамент
57.45 кв.м
72 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 08:30