ПЛОЩ
2 427.00 кв.м
Населено място
гр. Хасково
Адрес
М. КАЛЪМ БОЗАЛЪК
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.590.9 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка петстотин и деветдесет точка девет/, по кадастралната карта на гр.Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/ 05.10.2006г. на ИД на АК – гр. София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр. Хасково, Болярово, местност „КАЛЪМ БОЗАЛЪК”, с площ от 2427 /две хиляди четиристотин двадесет и седем/ квадратни метра, с трайно предназначение – Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 059009 /петдесет и девет хиляди и девет/; при съседи: идентификатори № № 77195.590.8, 77195.590.13, 77195.588.18, съгласно Скица № 700/30.01.2012г.,

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 3 754.08 /три хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/ лева.

Тежести за имота: Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов рег. №875 в полза на взискателя.

Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това от ПЕТЯ ТОДОРОВА СЛАВЧЕВА от гр.Хасково, ж.к.”Орфей” № 3, вх.А, ет.7, ап. 61 тел. 0884/020811

Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл.489 ал.2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG90СЕСВ 9790 5071 9657 00, BIC: CECBBGSF. В „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп. дело № 20128750400470, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е над 30 000 лв., обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Хасково, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 28.05.2024г. в 11:00ч. в сградата на Районен съд – Хасково . Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298