ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
64.00 кв.м
Населено място
гр. Ивайловград
Адрес
УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА от един етаж и приземен, със застроена площ от 64 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, с административен адрес гр. Ивайловград, ул. ”Ангел Кънчев” № 4, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІII - 152 /римско тринадесет тире арабско сто петдесет и две/, в квартал 74 /седемдесет и четири/, по плана на гр. Ивайловград, с площ от 320 кв. м. /триста и двадесет квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ ХIV - 153, УПИ VII - 151, УПИ ХII - 149 и улица. При извършване на описа се установи, че къщата е двуетажна, с приземен етаж. Същият /приземен/ етаж  се състои от 2 стаи , коридор и изба и баня и тоалетна, подове – едната стая ламинат, коридор и стая – дюшеме, стени – боя, дограма ПВЦ, баня и тоалетна – теракота и фаянс. Втори етаж – 4 стаи и коридор, баня с тоалетна. Подове – стаи и коридор - ламинат, стени боя, дограма ПВЦ, баня и тоалетна – теракота и фаянс.

Тежести за имота: Договорна ипотека учредена в полза на „Банка ДСК“ ЕАД от 21.12.2005г.; Вписана възбрана в полза на „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД от 13.10.2009г.; Вписана възбрана в полза на „НАФТА ТРЕЙДИНГ“ АД от 07.01.2010г.; Вписана възбрана в полза на НАП от 16.12.2011г.; Вписана възбрана в полза на „ОББ“ АД от 23.03.2012г.; Вписана възбрана от „Т Ойл България“ ЕООД от 22.03.2017г.; Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов, рег. № 875 в полза на взискателя от 13.08.2018г.

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 32 680 /тридесет и две хиляди шестстотин и осемдесет/ лева

Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе по местонахождение на имота. Управител на имота: Красимир Димитров Димитров с адрес гр. Ивайловград, ул. „Ангел Кънчев” № 4, тел. 0897/945436.

Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл.489 ал.2 от ГПК  Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG 90 СЕСВ 9790 5071 9657 00, BIC: CECBBGSF в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп. дело № 20128750400577, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Ивайловград, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 31.05.2024г. в 13:00ч в сградата на Районен съд – Ивайловград. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298
Публикувано на 25 април 2024 г. в 14:16 часа
Къща
106.00 кв.м
968.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карловско
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 14:00