ПЛОЩ
29 999.00 кв.м
Населено място
с. Ново градище
Адрес
м.Гьола
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 23.04.2024 до 23.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 ж и „Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове“ на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

1/. Недвижим имот № 300034 /триста хиляди и тридесет и четири/ - възстановен в нови реални граници по чл. 4, ал. 2 от ЗБЦГЗГФ по картата на възстановената собственост на землището на с. Ново Градище, ЕКАТТЕ 52060, общ. Стражица, с площ 29.999 дка /двадесет и девет дка и деветстотин деветдесет и девет кв.м./, представляващ ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, находящ се в местността "ГЬОЛА", при граници /съседи/: имот № 000163 - път, имот № 300027 - шир.гора, имот №300028 - шир.гора, имот № 300029 - шир.гора и имот № 300030 - шир.гора, имот № 300031 - шир. гора, имот № 300032 - шир.гора, имот № 300035 - шир.гора и имот № 0000184 - полски път, при следните ограничения върху имота, основания: да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. Съгласно Удостоверение за характеристики на поземлен имот в Горска територия с вх. № 7373/16.04.2020 г. и Удостоверение за данъчна оценка с вх. №8574/03.06.2020 г., издадено от Община Стражица, имотът е с идент. 52060.300.34.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на: 15 984 лв. /петнадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/

Виктор Георгиев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
725
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. "Васил Левски" No3, ет.2
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 650629
Мобилен телефон
0885001731
уебсайт
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:09 часа
Земеделска земя
6 992.00 кв.м
3 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беброво
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:13 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средни колиби
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:15 часа
Земеделска земя
3 502.00 кв.м
1 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средни колиби
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:19 часа
Земеделска земя
15 498.00 кв.м
8 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Блъсковци
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30