ПЛОЩ
15 894.00 кв.м
Населено място
с. Добри дял
Адрес
м.Сарбунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 23.04.2024 до 23.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3/. Недвижим имот № 225012 /двеста двадесет и пет хиляди и дванадесет/ - възстановен в нови реални граници по чл. 4, ал. 2 от ЗВСГЗГФ по картата на възстановената собственост на землището на с. Добри дял, ЕКАТТЕ 21453, общ. Лясковец, с площ 15.894 дка /петнадесет дка и осемстотин деветдесет и четири кв.м./, представляващ ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, находящ се в местността "САРБУНАР", при граници /съседи/: имот № 225011 - шир. гора, имот № 225024 - шир. гора, имот № 225023 - шир. гора, имот № 225021 - шир. гора, имот № 225020 - шир. гора, имот № 225019 - шир. гора, имот № 225018 - шир. гора, имот № 225017 - шир. гора, имот № 225016 - шир. гора, имот № 225015 - шир. гора, имот № 225014 - шир. гора, имот № 225013 - шир. гора, имот № 226023 - шир. гора, имот № 226022 - шир. гора и имот № 226021, при следните ограничения върху имота, основания: да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. Съгласно Удостоверение за характеристики на поземлен имот в Горска територия с вх. № 7371/16.04.2020 г. и Удостоверение за данъчна оценка с вх. № 9270/23.06.2020 г., издадено от Община Лясковец, имотът е с идент. 21453.225.12.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на: 21 488 лв. /двадесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем лева/.

СОБСТВЕНИК: „ПЛАПЕН“ ЕООД.

ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : Възбрана от 21.04.2020 г. в полза на „ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ“ ООД, Възбрана от 29.12.2016 г. в полза на Уникредит Булбанк АД, Възбрана от 16.08.2010 г. в полза на „ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ“ ООД С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ХИПО АЛПЕ - АДРИА – АУТОЛИЗИНГ“ ООД .

РЕЖИМ НА ДДС КЪМ ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО: НЕ

МЯСТО И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОДАНТА:

Проданта ще се проведе чрез онлайн платформа на министерство на правосъдието за електронни публични търгове на електронен адрес: https://zapori.mjs.bg/#/

Срок за подаване на заявки за регистрация на участниците: от: 00.00 часа на 23.04.2024 г. до 17.00 часа на 23.05.2024 г. чрез онлайн платформа на министерство на правосъдието за електронни публични търгове на електронен адрес: https://zapori.mjs.bg/#/ чрез подаване на заявление с квалифициран електронен подпис или чрез система за електронна автентификация.

Срок на наддаването: от 09.00 часа на 29.05.2024 г. до 17.00 часа на 04.06.2024 г. Срокът се удължава с 10 минути от последното подадено предложение, но не повече от 48 часа.

Виктор Георгиев Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
725
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. "Васил Левски" No3, ет.2
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 650629
Мобилен телефон
0885001731
уебсайт
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:09 часа
Земеделска земя
6 992.00 кв.м
3 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беброво
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:13 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средни колиби
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:15 часа
Земеделска земя
3 502.00 кв.м
1 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средни колиби
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 14:19 часа
Земеделска земя
15 498.00 кв.м
8 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Блъсковци
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30