ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
529.00 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Район
район Източен
Квартал
Източна промишлена зона
Адрес
УЛ. "ВЛАДАЯ" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20208250400431

Поземлен имот с идентификатор 56784.525.60 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от: 04.11.2015 г.,  адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), с площ на поземления имот: 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 60 (шестдесет), квартал: 4 (четвърти) по плана на Източна индустриална зона – II част, парцел: XV- обществено обслужващи дейности, при съседи на поземления имот: 56784.525.59; 56784.525.417; 56784.525.435, ведно с всички подобрения в имота, а по нот.акт за покупко - продажба на недвижим имот от 21.11.2003 г., акт том 57, акт № 117 от 2003 г. представлява: дворно място, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Владая“ № 4, цялото със застроена и незастроена площ от 455 кв.м. (четиристотин петдесет и пет кв.м.), а по скица с площ от 530 кв.м. (петстотин и тридесет кв.м.), съставляващо имот с пл. № 60, за който е отреден УПИ XV-60-общ.обсл.дейности, с неприложена регулация, от квартал 4 по плана на ИИЗ - II част (източна индустриална зона - втора част) на гр. Пловдив, а по нот.акт съставляващо имот с пл. № 14, ведно с всички подобрения в имота, при граници на целия имот по нотариален акт - на север - ул. „Владая“, на юг - имот пл. № 2015, а по скица - ул. Владая, УПИ XVI - 99 - общ.обслужващи дейности, ведно с построените в гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.525.60 обекти, както следва:

1.)   Сграда с идентификатор 56784.525.60.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от: 04.11.2015 г., адрес на сградата: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), със застроена площ на сградата: 29 кв.м. (двадесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение  - сграда за енергопроизводство, 

2.) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.8.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), ет. 1 (първи), с предназначение на самостоятелния обект – за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 288,41 кв.м. (двеста осемдесет и осем цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.525.60.8.2; над обекта: 56784.525.60.8.3; 56784.525.60.8.4, под обекта: няма, стар идентификатор: 56784.525.60.1.1, ведно с 52,835 % ид.ч. (петдесет и две цяло и осемстотин тридесет и пет хилядни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 56784.525.60.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), със застроена площ на сградата: 302 кв.м. (триста и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: 4 (четири), предназначение – промишлена сграда, стар идентификатор: 56784.525.60.1, 56784.525.60.7, 56784.525.60.2;

3.) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.8.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), ет. 1 (първи), с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 13,83 кв.м. (тринадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.525.60.8.1; над обекта: 56784.525.60.8.4, под обекта: няма, ведно с 2,533 % ид.ч. (две цяло и петстотин тридесет и три хилядни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 56784.525.60.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), със застроена площ на сградата: 302 кв.м. (триста и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: 4 (четири), предназначение – промишлена сграда, стар идентификатор: 56784.525.60.1, 56784.525.60.7, 56784.525.60.2;

4.) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.8.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, осем, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), ет. 2 (втори), с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 198,03 кв.м. (сто деветдесет и осем цяло и три стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, над обекта: няма, под обекта: 56784.525.60.8.1; стар идентификатор: 56784.525.60.1.2, ведно с 36,278 % ид.ч. (тридесет и шест цяло и двеста седемдесет и осем хилядни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 56784.525.60.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), със застроена площ на сградата: 302 кв.м. (триста и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: 4 (четири), предназначение – промишлена сграда, стар идентификатор: 56784.525.60.1, 56784.525.60.7, 56784.525.60.2;

5.) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.10.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, едно, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), ет. 1 (първи), с предназначение на самостоятелния обект – за склад, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 32,29 кв.м. (тридесет и две цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.525.60.10.2; над обекта: 56784.525.60.10.3, под обекта: няма, ведно с 29,064 % ид.ч. (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири хилядни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 56784.525.60.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), със застроена площ на сградата: 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата 3 (три), предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор: 56784.525.60.6, 56784.525.60.5;

6.) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.10.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, едно, нула, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), ет. 1 (първи), с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ на СОС: 23,26 кв.м. (двадесет и три цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.525.60.10.1, над обекта: 56784.525.60.10.3, под обекта: няма, ведно с 20,936 % ид.ч. (двадесет цяло и деветстотин тридесет и шест хилядни процента идеална част) от общите части на сграда с идентификатор 56784.525.60.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, пет, точка, шест, нула, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-284/18.02.2013 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Владая“ № 4 (четири), със застроена площ на сградата: 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата 3 (три), предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор: 56784.525.60.6, 56784.525.60.5;

В гореописания недвижим имот има движими вещи и съоръжения, които не са трайно прикрепени към имота и не са предмет на публична продан. Сграда 56784.525.60.9, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.8.4 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.60.10.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 56784.525.60 не са предмет на публична продан.

На основание чл. 485, ал. 4 от ГПК началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 654 268,21 лв. (шестстотин петдесет и четири хиляди двеста шестдесет и осем лева и двадесет и една стотинки), съставляваща 80 % от определената средно аритметична стойност, съгласно чл. 485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, Делови център Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 501
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 355544; 032 341514; 032 341515
Мобилен телефон
0879 551076; 0882 981098
уебсайт
Публикувано на 24 април 2024 г. в 11:14 часа
Търговски имот
56.00 кв.м
74 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
ул. "Славянска" № 47
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 06.05.2024 до 06.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.06.2024 11:00
Публикувано на 7 май 2024 г. в 09:07 часа
Търговски имот
144.00 кв.м
78 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Асеновград
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00