ПЛОЩ
12 799.00 кв.м
Населено място
с. Ръжево Конаре
Район
с. Ръжево Конаре, местност БРЕСТАКА
Адрес
с. Ръжево Конаре, местност БРЕСТАКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20228250400935

1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63567.243.81 (шест, три, пет, шест, седем, точка, две, четири, три, точка, осем, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 10.02.2016 г., с адрес на поземления имот: с. Ръжево Конаре, местност БРЕСТАКА, с площ на поземления имот: 12 799 кв.м. (дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор – няма, с номер по предходен план: 243.81 (две, четири, три, точка, осем, едно), при граници на поземления имот: 63567.243.88, 63567.243.40, 63567.243.41, 63567.243.42, 63567.243.82, 63567.243.925 – описание по кадастрална карта, а съгласно акт за собственост представлява: 1/3 (една трета) идеална част от НИВА с площ 12.800 дка /дванадесет декара и осемстотин квадратни метра/, шеста категория, местност „БРЕСТАКА“ в землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, имот № 243081 (две, четири, три, нула, осем, едно) по плана за земеразделяне, представляваща парцел № 81 /осемдесет и първи/ от масив № 243 /двеста четиридесет и трети/ при граници и съседи: имот № 243082 нива на Вида Димитрова Караджова, имот № 000925 полски път на Община Калояново, имот № 243028 на насл. на Иван Стоянов Сейменски, имот № 243040 на насл. на Бона и Атанас Влахлийски, имот № 243041 на насл. на Петко и Васила Йотовски, имот № 243042 нива на Община Калояново. Имотът е образуван от имот № 243029.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 18 960 лв.(осемнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, Делови център Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 501
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 355544; 032 341514; 032 341515
Мобилен телефон
0879 551076; 0882 981098
уебсайт
Публикувано на 28 март 2024 г. в 08:52 часа
Земеделска земя
14 526.00 кв.м
3 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бегово
Адрес
МЕСТНОСТ КИСЬОВА КОРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 11:00
Публикувано на 29 март 2024 г. в 10:23 часа
Земеделска земя
4 699.00 кв.м
271.81 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Хисаря
Адрес
МЕСТНОСТ ЯСАЦИТЕ-04
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 14:00
Публикувано на 1 април 2024 г. в 09:27 часа
Земеделска земя
970.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златовръх
Адрес
с. Златовръх
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 22.04.2024 до 22.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Публикувано на 2 април 2024 г. в 09:25 часа
Земеделска земя
3 538.00 кв.м
373.83 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цалапица
Адрес
местност Зелен пояс
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:00