ПЛОЩ
5 300.00 кв.м
Населено място
с. Бъркач
Район
село Бъркач, община Долни Дъбник, местност Узуналиевото
Адрес
село Бъркач, община Долни Дъбник, местност РУСАТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Петьо Петков, рег. № 905, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.05.2024г. до 17.06.2024г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 2 - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на БОГДАН ИЛИЕВ БОГДАНОВ по и.д. № 20239050400569, за удовлетворяване на вземането на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, а именно:

1. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 3.000 дка (три декара) ШИРОКОЛИСТА ГОРА, находяща се в землището на село Бъркач, община Долна Дъбник, област Плевен в местността „Узуналиевото“, съставляваща имот № 314145 (триста и четиринадесет сто четиридесет и пет) по картата за възстановената собственост, при съседи: имот № 314144 (триста и четиринадесет сто четиридесет и четири)- залесена територия на Илия Петков Нинов, имот № 314106 (триста и четиринадесет сто и шест)- залесена територия на Димитър Кунчев Цанов, имот № 314107 ( триста и четиринадесет сто и седем)- залесена територия на наследници на Цвятко Василев Радев, имот № 314146 ( триста и четиринадесет сто четиридесет и шест)- залесена територия на Венко Радев Найденов, имот № 000642 (нула, нула, нула, шестстотин четиридесет и две)- полски път на Общината- необработваеми земи. Имотът е образуван от имот № 314105 (триста и четиринадесет сто и пет), а съгласно справка по кадастрална карта имот, представляващ: от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07524.314.145 (нула, седем , пет, две, четири, точка, три, едно, четири, точка, едно, четири, пет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1518/22.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: село Бъркач, община Долна Дъбник, област Плевен в местността „Узуналиевото“; Площ: 3 000 квадратни метра (три хиляди квадратни метра); Трайно предназначение на територията: ГОРСКА; начина на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; Вид на гората: нискостъблени; Вид на подотдела- издънково насаждения; Съседи: 07524.314.107 (нула, седем , пет, две, четири, точка, три, едно, четири, точка, едно, нула, седем), 07524.314.155 (нула, седем , пет, две, четири, точка, три, едно, четири, точка, едно, пет, пет), 07524.314.146 (нула, седем , пет, две, четири, точка, три, едно, четири, точка, едно, четири, шест), 07524.314.144 (нула, седем , пет, две, четири, точка, три, едно, четири, точка, едно, четири, четири), 07524.314.106 (нула, седем , пет, две, четири, точка, три, едно, четири, точка, едно,нула, шест).

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 1 388.90 лв. /хиляда триста осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки/

Върху имота са вписани следните вещни тежести: Вписана възбрана по изпълнително дело № 20239050400569 по описа на ЧСИ П.Петков с взискател „Първа Инвестиционна Банка“ АД, ЕИК 831094393 с вх. рег. № 8768/20.07.2022г, том 3,дв. вх. рег. № 8736/ 20.07.2022г.

 

2. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 5.300 дка (пет декара и триста квадратни метра) ШИРОКОЛИСТА ГОРА, находяща се в землището на село Бъркач, община Долна Дъбник, област Плевен в местността „Русат, съставляваща имот № 318015 (триста и осемнадесет хиляди и петнадесет) по картата за възстановената собственост, при съседи: имот № 318008 (триста и осемнадесет хиляди и осем)- залесена територия на Иванка Йотова Костова, имот № 318050 (триста и осемнадесет хиляди и петдесет)- залесена територия на наследници П. Кънов, имот № 318051 (триста и осемнадесет хиляди и петдесет и едно)- залесена територия на наследници на Никола Лалов Митков, имот № 318035 (триста и осемнадесет хиляди и тридесет и пет)- залесена територия на наследници на Никола Кунчев Петков, имот № 318041 (триста и осемнадесет хиляди и четиридесет и едно)- залесена територия на наследници на МЗГ- Държавно лесничейство, имот, представляващ залесена територия на наследници на Никола Христов Бобарски, имот № 319046 (триста и деветдесет хиляди и четиридесет и шест)- залесена територия на наследници на Н. Георгиев, имот № 318014 (триста и осемнадесет хиляди и четиринадесет)- залесена територия на наследници на Марко Трифонов Драганов, а съгласно справка по кадастрална карта имот, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07524.318.15 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка, едно, пет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1518/22.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: село Бъркач, община Долна Дъбник, област Плевен в местността „Русат“; Площ: 5 299 квадратни метра (пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра); Трайно предназначение на територията: ГОРСКА; начина на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; Вид на гората: превръщане; Вид на подотдела- издънково насаждения; Съседи: 07524.318.8 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка,осем), 07524.318.14 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка, едно, четири), 07524.318.41 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка, четири, едно), 07524.318.35 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка, едно, три, пет), 07524.318.51 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка, пет, едно), 07524.318.50 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, осем, точка, пет, нула), 07524.319.46 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, девет, точка, четири, шест), 07524.319.45 (нула, седем, пет, две, четири, точка, три, едно, девет, точка, четири, пет).

при НАЧАЛНА ЦЕНА - 2 045. 62 лв. /две хиляди и четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки/

Върху имота са вписани следните вещни тежести: Вписана възбрана по изпълнително дело № 20239050400569 по описа на ЧСИ П.Петков с взискател „Първа Инвестиционна Банка“ АД, ЕИК 831094393 с вх. рег. № 8768/20.07.2022г, том 3,дв. вх. рег. № 8736/ 20.07.2022г.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Петьо Петков всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху началната цена на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по и.д. № 20239050400569 IBAN: BG07RZBB91551006600956, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба /етаж 2/ при Районен съд – Плевен, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 18.06.2024г. в 10:45 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Плевен, на етаж 4, съдебна зала 10, в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Петьо Петков обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

 

Петьо Ангелов Петков
РЕГ. № ЧСИ
905
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 24 април 2024 г. в 11:56 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 388.90 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бъркач
Адрес
село Бъркач, община Долни Дъбник, местност Узуналиевото
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 10:45
Публикувано на 6 юни 2024 г. в 14:15 часа
Земеделска земя
875.00 кв.м
1 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Червен бряг
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 12.07.2024 до 12.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2024 14:00