ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
1 270.00 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
Гр.Плевен, комплекс „Дружба“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, в жилищен комплекс „Дружба“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 56722.667.765 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и седем, точка, седемстотин шестдесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №РД – 18 – 56 от 18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, с последно изменение на основание заповед КД – 14 – 15 – 45 от 17.07.2008г. на Началник на СГКК – Плевен, /последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.12.2021г.,/ с площ по кадастрална скица от 1270 кв.м. /хиляда двеста и седемдесет квадратни метра/, а съгласно нотариален акт с площ от 1277 кв.м. /хиляда двеста седемдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 10260 /десет хиляди двеста и шестдесет/, парцел XIII - /тринадесет/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 56722.667.764, 56722.667.878, 56722.667.761, заедно с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 56722.667.765.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и седем, точка, седемстотин шестдесет и пет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №РД – 18 – 56 от 18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 17.12.2021г., със застроена площ от 472 кв.м. /четиристотин седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: 7, предназначение – сграда за търговия, а съгласно разрешение за ползване №37/12.07.2006г. на РДНСК – Плевен – СГРАДА „Търговски комплекс с аптека за готови лекарствени продукти и сградни ВиК и ел.отклонения“, състояща се от Склад пакетирани хранителни стоки с площ от 65.63 кв.м./СОС 56722.667.765.1.1/, Магазин за промишлени стоки с площ от 34.64 кв.м./СОС 56722.667.765.1.2/, Павилион за продажба на пакетирани и бутилирани хранителни стоки с площ от 7.32 кв.м./СОС 56722.667.765.1.3/, Аптека на ГЛП с площ от 26.30 кв.м./СОС 56722.667.765.1.4/, Кафе – аперитив с лятна градина с площ от 125.27 кв.м./СОС 56722.667.765.1.5/, Магазин за промишлени стоки с площ от 18.56 кв.м./СОС 56722.667.765.1.6/ и Магазин за хранителни стоки с площ от 135.55 кв.м./СОС 56722.667.765.1.7/, находяща се в урегулиран поземлен имот XIII, квартал 7, по плана на град Плевен, ж.к. „Дружба“, ведно с всички подобрения и приращения.

Забележка: Магазин за промишлени стоки с площ от 18.56 кв.м./СОС 56722.667.765.1.6/ е обединен с магазин за хранителни стоки с площ от 135.55 кв.м./СОС 56722.667.765.1.7/. Вътрешните преградни стени са изпълнени от гипсокартон.

- при първоначална цена – 658 584 лева без ДДС /шестстотин петдесет и осем хиляди петстотин осемдесeт и четири лева/, от които за земя без прилежащ терен 20 753 лева, съответстваща на 367 кв.м.

„ДАНИВЕЛ СТЕЙТ“ АД, е с регистрация по ЗДДС от 12.10.2021г. и ДДС се дължи върху сумата от 20 753 лева, съответстваща на 367 кв.м.

Данъчната оценка на имота е 291 558.90 лева.

Публичната продан на поземления имот без прилежащия към сградата терен, е облагаема доставка съгласно чл.2 от ЗДДС, във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена следва да се начисли ДДС.

Публичната продан на самостоятелно обособените обекти описани в обявлението и прилежащия терен е освободена доставка по смисъла на чл.45 от ЗДДС и върху крайната й цена няма да се начислява ДДС.

Тежести за имота:

Учредена договорна ипотека том 4, акт №122/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Учредена договорна ипотека том 4, акт №123/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Учредена договорна ипотека том 2, акт №178/2020г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Апорт вписан под том 36, акт №11/2021г., собственик „ДАНИВЕЛ СТЕЙТ“ АД;

Вписана възбрана том 5, акт №54/2022г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД по изп.дело №20228150401398;

Вписана възбрана том 5, акт №55/2022г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД по изп.дело №20228150401399, съгласно удостоверения за тежести с изх.№4698/4699/14.12.2022г., на АВ Имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към дата 23.04.2024г.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен.

 

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт