ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
9 586.00 кв.м
Населено място
гр. Мартен
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ CIпп /сто и едно римско, пп/ по регулационния план на ТМ АД – гр. Русе, землище Мартен, община Русе, област Русе, одобрен със заповед № РД01-977/02.04.2007г. ИПР, с площ от 10515 кв.м. /десет хиляди петстотин и петнадесет квадратни метра/, при граници: УПИ XLпп, УПИ XCVI, УПИ XLI, УПИ XXXIV и улици, заедно с построената в него сграда, представляваща двукорабно стоманобетоново хале – цех свободно коване с едноетажна пристройка, със ЗП от 8576 кв.м. /осем хиляди петстотин  седемдесет и шест квадратни метра/, който по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, одобрени със Заповед № РД-18-349/22.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47336.82.40 /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и шест, точка, осемдесет и две, точка, четиридесет/, находящ се на адрес: град Мартен, община Русе, област Русе, булевард Тутракан № 100 /сто/, с площ: 9586 кв.м. /девет хиляди петстотин осемдесет и шест квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: парцел: CI /сто и едно римско/, при съседи: 47336.82.97, 47336.82.98, 47336.82.46, 47336.82.41, 47336.82.39, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 47336.82.40.1 /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и шест, точка, осемдесет и две, точка, четиридесет, точка, едно/, със застроена площ 7319 кв.м. /седем хиляди триста и деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; и СГРАДА с идентификатор 47336.82.40.2 /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и шест, точка, осемдесет и две, точка, четиридесет, точка, две/, със застроена площ 1427 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт
Публикувано на 15 май 2024 г. в 09:20 часа
Производствен имот
21 131.00 кв.м
86 947.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
бул. Трети март № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 27 май 2024 г. в 09:20 часа
Производствен имот
350.00 кв.м
4 032.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Червен
Адрес
ул. Баба Тонка № 37
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00
Публикувано на 7 юни 2024 г. в 14:03 часа
Производствен имот
4 291.00 кв.м
188 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ценово
Адрес
ценово
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 09:00