ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
729.00 кв.м
Населено място
гр. Мартен
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ CIV /сто и четири римско/ по регулационния план на ТМ АД – гр. Русе, землище Мартен, община Русе, област Русе, одобрен със заповед № РД01-2242/01.08.2007г. ИПР, с площ от 1941 кв.м. /хиляда деветстотин четиридесет и един квадратни метра/, при граници: УПИ XCIX, УПИ XLI, УПИ XCVIII и улици, заедно с построената в него сграда, представляваща двуетажна сглобяема конструкция – битова сграда към ковашко-пресов корпус със ЗП от 588 кв.м. /петстотин осемдесет и осем квадратни метра/, който по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, одобрени със Заповед № РД-18-349/22.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47336.82.49 /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и шест, точка, осемдесет и две, точка, четиридесет и девет/, находящ се на адрес: град Мартен, община Русе, област Русе, булевард Тутракан № 100 /сто/, с площ: 1938 кв.м. /хиляда деветстотин тридесет и осем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: парцел: CIV /сто и четири римско/, при съседи: 47336.82.48, 47336.82.106, 47336.82.45, 47336.82.99, 47336.82.46, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 47336.82.49.1 /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и шест, точка, осемдесет и две, точка, четиридесет и девет, точка, едно/, със застроена площ 609 кв.м. /шестстотин и девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: административна, делова сграда; и СГРАДА с идентификатор 47336.82.49.2 /четиридесет и седем хиляди триста тридесет и шест, точка, осемдесет и две, точка, четиридесет и девет, точка, две/, със застроена площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт