ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
7 999.00 кв.м
Населено място
с. Виноградец
Адрес
местност: „ЧЕРПАЛИЙТЕ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2/3 ид. части (две трети идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11154.30.39 (едно, едно, едно, пет, четири, точка, три, нула, точка, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1031/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Виноградец, местност: „ЧЕРПАЛИЙТЕ“, с площ: 7 999 кв. м. (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 401/л, площ в кв. м.: 7 999 кв. м., вид на гората/вид на подотдела: превръщане/издънково насаждение, с номер по предходен план: 030039, при съседи: 11154.31.584, 11154.30.36, 11154.30.21, 11154.30.42, 11154.30.40.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 7 466,67 лв. (седем хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 13 юни 2024 г. в 09:33 часа
Земеделски имот
975.00 кв.м
44 451.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Елшица
Адрес
Местност Гъстите дървета
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Костадинов Бараков
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 09:00