ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
10 624.50 кв.м
Населено място
с. Биково
Адрес
С.БИКОВО, МЕСТНОСТ БОГДАНОВ КЛАДЕНЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ИД.Ч / ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ / ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 04039.25.108 /нула четири хиляди тридесет и девет точка двадесет и пет точка сто и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-132/05.03.2020г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; с адрес на поземления имот: с. Биково, общ. Сливен, местност БОГДАНОВ КЛАДЕНЕЦ, с площ: 21249 кв.м. / двадесет и една хиляди двеста четиридесет и девет квадратни метра/ , трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 /трета/; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 025108, със съседи: 04039.25.29, 04039.25.91, 04039.25.27, 04039.25.61, 04039.24.150, 04039.31.116, 04039.25.83, който по документи за собственост - Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията гр. Сливен под № 189, том 10, дв.вх.рег.№ 2888/19.04.2013г. и Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията гр. Сливен под № 190, том 10, дв.вх.рег.№ 2890/19.04.2013г, представлява: НИВА, находяща се в местността „ БОГДАНОВ КЛАДЕНЕЦ“, цялата с площ 11.259 дка /единадесет декара двеста петдесет и девет кв.м./, трета категория, съставляваща имот № 025081 /двадесет и пет хиляди и осемдесет и едно/ по плана за земеразделяне на землище с. Биково с ЕКАТТЕ 04039, общ. Сливен, при граници: имот № 025061, имот № 025027, имот № 025028, имот № 025063, имот № 025082, полски път № 000140 И НИВА, находяща се в местността „БОГДАНОВ КЛАДЕНЕЦ“, цялата с площ 9.992 дка /девет дка деветстотин деветдесет и два кв.м./, трета категория, съставляваща имот № 025079 /двадесет и пет хиляди и седемдесет и девет/ по плана за земеразделяне на землище с. Биково с ЕКАТТЕ 04039, общ. Сливен, при граници: имот № 025081, имот № 025028, имот № 025029, имот № 025064, имот № 025080.

Съгласно пълна история на имота към 13.02.2024 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Сливен, горепосоченият недвижим имот е получен от обединяване на описаните по-горе имот № 025079 и имот № 025081.

Гергана Грозева Костова
РЕГ. № ЧСИ
915
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, обект 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 667627
Мобилен телефон
0877905593
уебсайт
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:06 часа
Земеделска земя
699.00 кв.м
593.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
МЕСТНОСТ ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:11 часа
Земеделска земя
666.00 кв.м
565.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:13 часа
Земеделска земя
721.00 кв.м
612.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00
Публикувано на 22 май 2024 г. в 16:15 часа
Земеделска земя
659.00 кв.м
560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сотиря
Адрес
С.СОТИРЯ, М.ДЪЛГАТА НИВА
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 26.05.2024 до 26.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2024 16:00