ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
94.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
Аспарухово
Адрес
гр. Варна, район Аспарухово, С.О Ракитника, м-ст "Ракитника", м-ст "24"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (една шеста) идеална част от 94кв.м.(деветдесет и четири)ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.5426.2541 /едно нула едно три пет. пет четири две шест. две пет четири едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, адрес на имота: гр. Варна, район Аспарухово, С.О. Ракитника, м. „Ракитника“, местност „24“ /давдасет и четири/ целият с площ 259кв.м. /двеста петдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, с номер по предходен план: 2541 /две пет четири едно/, при граници имоти с идентификатори: 10135.5426.2540, 10135.5054.37, 10135.5426.2001, ведно с 1/6 (една шеста) идеална част от построената в него: СГРАДА с идентификатор № 10135.5426.2541.1 /едно нула едно три пет. пет четири две шест. две пет четири едно. едно/, по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляваща ВИЛНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, на един етаж, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, адрес на имота: гр. Варна, район Аспарухово, С.О. Ракитника, м. „Ракитника“, местност „24“ /двадесет и четири/, с РЗП по удостоверение за данъчна оценка 35 /тридесет и пет/кв.м., а по скица  - 27 /двадесет и седем/ кв.м., както и всички подобрения, насаждения и приращения в гореописания поземлен имот.

Захари Златков Димитров
РЕГ. № ЧСИ
808
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Мусала" 2, ет.1, ап.1
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 610944
Публикувано на 3 април 2024 г. в 15:33 часа
Парцел с къща
2 795.00 кв.м
8 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворник
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:30
Публикувано на 4 април 2024 г. в 14:19 часа
Парцел с къща
1 666.00 кв.м
4 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворник
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 10:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:05 часа
Парцел с къща
1 270.00 кв.м
12 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 12:08 часа
Парцел с къща
872.00 кв.м
76 250.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Суворово
Адрес
гр. Суворово, ул. „Кочо Честименски“ № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00