ПЛОЩ
2 795.00 кв.м
Населено място
с. Изворник
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 2570 /две хиляди петстотин и седемдесет/кв.м., за което е отреден УПИ  V-260 /пети- двеста и шестдесети/ в кв.6 /шест/ по плана на село Изворник, урегулиран целият с площ от 2760 /две хиляди седемстотин и шестдесет/кв.м., като е с неуредени регулационни сметки, заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 110 /сто и десет/кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с РЗП 60 /шестдесет/кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ IV-261, УПИ VI-259, a по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 32442.501.260/ тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и две точка петстотин и едно точка двеста и шестдесет/, находящ се в село Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 2795 /две хиляди седемстотин деветдесет и пет/кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП - ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал 6/шест/, парцел: V/пет/, при съседи: 32442.501.269, 32442.501.259, 32442.501.261, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 32442.501.260.1/ тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и две точка петстотин и едно точка двеста и шестдесет точка едно/, със застроена площ от 28 кв.м./ двадесет и осем/, на един етаж с предназначение: селскостопанска сграда. По време на описа е установено, че стопанската сграда е в лошо състояние и не е годна за експлоатация, а жилищната сграда, описана в документа за собственост е съборена. Не са правени допълнителни замервания от вещо лице за установяване на разликата в площите на сградата и поземления имот по нотариален акт и скица.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 3 април 2024 г. в 11:23 часа
Парцел с къща
94.00 кв.м
1 935.09 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, район Аспарухово, С.О Ракитника, м-ст "Ракитника", м-ст "24"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 14:19 часа
Парцел с къща
1 666.00 кв.м
4 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворник
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 10:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:05 часа
Парцел с къща
1 270.00 кв.м
12 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 12:08 часа
Парцел с къща
872.00 кв.м
76 250.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Суворово
Адрес
гр. Суворово, ул. „Кочо Честименски“ № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00