ПЛОЩ
1 666.00 кв.м
Населено място
с. Изворник
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-244 /пети- двеста четиридесет и четири/, кв.5 /пет/ по плана на село Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, целият с площ от 1510 /хиляда петстотин и десет/кв.м., заедно  с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120 /сто и двадесет/кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ I-244, УПИ II-243, a по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 32442.501.30/ тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и две точка петстотин и едно точка тридесет/, находящ се в село Изворник, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 1666 /хиляда шестотоин шестдесет и шест/кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП - ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал 5/пет/, парцел: V/пет/, при съседи: 32442.501.269, 32442.501.278, 32442.501.243, 32442.501.244, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 32442.501.30.1/ тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и две точка петстотин и едно точка тридесет точка едно/, със застроена площ от 22 кв.м./ двадесет и два/, на един етаж с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. По време на описа е установено, че сградите, построение в имота и описани в документа за собственост и по скица са разрушени. Не са правени допълнителни замервания от вещо лице за установяване на разликата в площта поземления имот по нотариален акт и скица.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 3 април 2024 г. в 11:23 часа
Парцел с къща
94.00 кв.м
1 935.09 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
гр. Варна, район Аспарухово, С.О Ракитника, м-ст "Ракитника", м-ст "24"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 3 април 2024 г. в 15:33 часа
Парцел с къща
2 795.00 кв.м
8 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворник
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:30
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:05 часа
Парцел с къща
1 270.00 кв.м
12 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 12:08 часа
Парцел с къща
872.00 кв.м
76 250.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Суворово
Адрес
гр. Суворово, ул. „Кочо Честименски“ № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00