ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
1 078.00 кв.м
Населено място
с. Йонково
Адрес
ул. Ком № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/5 ид.ч. /една пета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 34103.501.118 /тридесет и четири хиляди сто и три, точка, петстотин и едно, точка, сто и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Йонково, община Исперих, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-105/07.12.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Йонково, ул. Ком № 5 /пет/, площ на имота: 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 118 /сто и осемнадесет/, квартал 4 /четири/, парцел ХVII /седемнадесет римско/, при граници и съседи: 34103.501.1087, 34103.501.119, 34103.501.117, 34103.501.116, 34103.501.115, ведно с 1/5 ид.ч. /една пета идеална част/ от сградите които попадат в имота: 1/ Сграда с идентификатор 34103.501.118.1 /тридесет и четири хиляди сто и три, точка, петстотин и едно, точка, сто и осемнадесет, точка, едно/ със застроена площ 61 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; 2/ Сграда с идентификатор 34103.501.118.2 /тридесет и четири хиляди сто и три, точка, петстотин и едно, точка, сто и осемнадесет, точка, две/ със застроена площ 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, а по документ за собственост: 1/5 ид.ч. /една пета идеална част/ от Поземлен имот отреден за жилищно застрояване, находящ се в чертите на с.Йонково, ЕКАТТЕ: 34103, ул.Ком № 5 /пет/, общ.Исперих, обл.Разград, за който по Скица № 374/24.06.2019г. на Община Исперих и ЗРП на селото, одобрен със Заповед № 62/07.04.1987г. е отреден УПИ XVII /седемнадесет римско/, от квартал 4 /четири/, образуван от имот 118 /сто и осемнадесет/, с площ от 1 044 кв.м. /хиляда четиридесет и четири квадратни метра/, ведно с 1/5 ид.ч. /една пета идеална част/ от застроените в имота сгради: 1. Самостоятелен обект с начин на ползване едноетажна жилищна сграда с декларирана площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и 2. Самостоятелен обект с начин на ползване второстепенна постройка с декларирана площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ XV, УПИ XII, УПИ XVIII и УПИ XVI от квартал 4 и УПИ IV от квартал 0 по плана на селото.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 11 април 2024 г. в 16:52 часа
Парцел с къща
807.00 кв.м
48 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Поровец
Адрес
ул. Витоша № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул.Средец № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:27 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
75 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
ул.Стара планина № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:54 часа
Парцел с къща
886.00 кв.м
28 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топчии
Адрес
ул. Девети септември № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30