ПЛОЩ
1 080.00 кв.м
Населено място
с. Памукчии
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 12.05.2024 до 12.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 (една втора) идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 1 080,00 (хиляда и осемдесет) квадратни метра, находящо се в село Памукчи, община Нови пазар, област Шумен, за което по плана на същото село е отреден урегулиран парцел II - 206 (втори за двеста и шест) от квартал 33 (тридесет и три), при граници: от две страни - улици, Мара Ив. Тодорова и Тодор Дечев Косев по документ за собственост Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 191, том 1, дело № 411 от 30.10.1980 г. на Цветанка Спасова Новопазарски районен съдия, а съгласно КККР одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/06.12.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК представлява 1/2 (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 55292.501.138 /пет пет две деве две точка пет нула едно точка едно три осем/, находящ се в село Памукчии, община Нови пазар, област Шумен,  ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 5 /пет/, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1053 /хиляда петдесет и три/ кв. м,  съседи: 55292.501.137, 55292.501.139, 55292.501.142, 55292.501.132

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0894373204
уебсайт
Публикувано на 1 април 2024 г. в 14:47 часа
Парцел
710.00 кв.м
2 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
ул.Станьо Василев № 6 
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 11:25 часа
Парцел
1 005.00 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 28.04.2024 до 28.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2024 09:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 11:50 часа
Парцел
2 002.00 кв.м
8 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смядово
Адрес
СТ. КАРАДЖА № 24--26
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 11:00