ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 784.00 кв.м
Населено място
с. Побит камък
Адрес
местност Пещерата
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56890.44.25 /петдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет, точка, четиридесет и четири, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Побит камък, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-293/09.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Побит камък, местност Пещерата, община Разград, област Разград, площ на имота: 2784 кв.м. /две хиляди седемстотин осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 /трета/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 044025 /нула, четири, четири, нула, две, пет/, при граници и съседи: 56890.44.26, 56890.44.89.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 23 април 2024 г. в 17:15 часа
Земеделска земя
17 902.00 кв.м
33 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бисерци
Адрес
местност ЛЕТИЩЕ ВЕЛЕКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
623.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
местност Ясак
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 10:19 часа
Земеделска земя
3 001.00 кв.м
2 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
местност Ясак
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 8 май 2024 г. в 09:26 часа
Земеделска земя
2 940.00 кв.м
4 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
местност БОАЗА
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30