ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
3 001.00 кв.м
Населено място
с. Ясеновец
Адрес
местност Ясак
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87624.21.347 /осемдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и четири, точка, двадесет и едно, точка, триста четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ясеновец, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед Рд-18-357/23.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Ясеновец, местност Ясак, площ на имота: 3001 кв.м. /три хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4 /четвърта/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 021347 /нула, двадесет и една хиляди триста четиридесет и седем/, при съседи: 87624.21.307, 87624.21.308, 87624.21.9901, 87624.21.305. Имотът е получен от разделянето на имот № 021294.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 15 април 2024 г. в 14:38 часа
Земеделска земя
2 784.00 кв.м
3 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Побит камък
Адрес
местност Пещерата
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
623.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
местност Ясак
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 8 май 2024 г. в 09:26 часа
Земеделска земя
2 940.00 кв.м
4 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
местност БОАЗА
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 13:30
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 09:39 часа
Земеделска земя
6 002.00 кв.м
3 080.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
с.Йонково, местността „Черкезлик“
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 17.06.2024 до 17.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.07.2024 13:30