ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
43.70 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
сградата на "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ“ на улица "Цар Борис III" №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАГАЗИН №66 /шестдесет и шест/, находящ се в град ПЛЕВЕН, в сградата на "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ“ на улица "Цар Борис III" №12 /дванадесет/, на II /втори/ етаж, кота +8.00, със застроена площ от 43,70 кв.м. /четиридесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток - магазин №67, от запад - магазин №65, от север - ул."Цанко Церковски", от юг - коридор, отгоре - магазин №85, отдолу - магазин №48, заедно с 0,85% (нула цяло осемдесет и пет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 26,73кв.м. /двадесет и шест цяло седемдесет и три стотни квадратни метра/, и 0,85% (нула цяло осемдесет и пет стотни процента) идеални части от правото на строеж на сградата, която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ УПИ IX-5014, 5015 /девети римско за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет/ в квартал 370 /триста и седемдесет/ по подробния устройствен план на град Плевен, целият урегулиран поземлен имот с площ от 2023 кв.м./две хиляди двадесет и три квадратни метра/, при съседи на УПИ: улица"Цар Борис III", улица, урегулиран поземлен имот №I /първо римско/ и урегулиран поземлен имот VIII/осмо римско/, който самостоятелен обект съгласно схема №1897/22.02.2013г. на СГКК-гр.Плевен представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56722.659.1001.1.66, по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменеие в КККР, с адрес на имота: гр.Плевен, ул."Цар Борис III" №12, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.659.1001, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 43.70 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.659.1001.1.65, №56722.659.1001.1.67; под обекта: 56722.659.1001.1.48; над обекта: 56722.659.1001.1.85.

Магазинът е разположен на втория етаж на пететажна търговска сграда "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ“ на улица "Цар Борис III" №12 в гр.Плевен, построена през 2009г. Сградата е въведена в експлоатация с разрешение за ползване СТ-12-837/20.08.2008г.

- при първоначална цена – 34 560 лева / тридесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/

АНЖИ С 5“ ООД е с дерегистрация по ЗДДС от 21.06.2018г.

Тежести за имота: Договорна ипотека том 8, акт №56/2008г., подновяване/новиране том 7, акт №110/2018г. в полза на “ОББ”АД; възбрана вписана под том 1, №191/2013г. в полза на “ОББ”АД; Договор за цесия вписан под том 3, акт №142/2022г., цедент “ОББ”АД и цесионер „БУЛФАРМА“ ООД, промяна на вз. по ипотека; Договор за цесия вписан под том 5, акт №57/2022г., цедент „БУЛФАРМА“ ООД и цесионер „КРЕДИТ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към дата 19.04.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 24 април 2024 г. в 11:10 часа
Магазин
51.90 кв.м
56 952.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
град Плевен, с административен адрес улица "Цар Борис III" №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Публикувано на 2 май 2024 г. в 10:13 часа
Магазин
50.40 кв.м
61 222.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 09:30