ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
51.90 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
град Плевен, с административен адрес улица "Цар Борис III" №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

МАГАЗИН №84 /осемдесет и четири/, на трети етаж, кота + 12.00, със застроена площ от 51,90 кв.м. /петдесет и едно цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток – магазин №85, от запад – магазин №83, от север улица „Цанко Церковски“, от юг – коридор, отгоре – офис №4, отдолу – магазин №65, заедно с 1,00 % /един процент/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31,74 кв.м. /тридесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни квадратн и метра/ и 1,00 % /един процент/ идеални части от правото на строеж на сградата, върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Плевен, с административен адрес улица "Цар Борис III" №12 /дванадесет/, с площ от 2023.60 кв.м. /две хиляди двадесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, съставляващ УПИ IX-5014, 5015 /девети римско за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет/ в квартал 370 /триста и седемдесет/, по плана на града, при съседи на същия: улица "Цар Борис III", улица „Цанко Церковски“, урегулиран поземлен имот №I и урегулиран поземлен имот №VIII – 5013, съгласно скица №4306 от 30.10.2007г. на Община Плевен. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №56722.659.1001.1.84 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно, точка, едно, точка, осемдесет и четири/. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на имота: град Плевен, ул."Цар Борис III" №12 /дванадесет/, етаж 3 /три/. Самостоятелният обект се намира на етаж трети в сграда с идентификатор №56722.659.1001.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно, точка, едно/, предназначение на сградата: сграда за търговия. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.659.1001 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обект: 1 /едно/. Посочена в документа площ: 51.90 кв.м., ниво: 1/едно/. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 56722.659.1001.1.83, №56722.659.1001.1.85, под обекта: № 56722.659.1001.1.65; над обекта: № 56722.659.1001.1.101.

  • при първоначална цена – 56 952 лева /петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и два лева/
  • Данъчната оценка на имота е 67 181.20 лева.

Тежести за имота:

Договорна ипотека том 3, акт №33/2008г., подновяване/новиране том 3, акт №73/2018г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Вписана възбрана том 2, акт №41/2021г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, по изп.дело №20218150400375, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие ОС – Плевен, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към дата 23.04.2024г.

 

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 22 април 2024 г. в 15:35 часа
Магазин
43.70 кв.м
34 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
сградата на "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ“ на улица "Цар Борис III" №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Публикувано на 27 май 2024 г. в 14:51 часа
Магазин
58.00 кв.м
15 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 23.06.2024 до 23.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.07.2024 14:00
Публикувано на 28 май 2024 г. в 13:22 часа
Магазин
53.40 кв.м
108 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
сграда „Търговски комплекс“ на улица „Цар Борис III” № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 09:00
Публикувано на 28 май 2024 г. в 13:26 часа
Магазин
55.70 кв.м
113 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
сграда „Търговски комплекс“ на улица „Цар Борис III” № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 09:00