ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
73.00 кв.м
Населено място
с. Дъбрава
Адрес
ул."Четиринадесета" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. "Четиринадесета" №1, представляващ съгласно акт акт за собственост  дворно място с площ от 2140 (две хиляди сто и четиридесет) кв.м., с кадастрален №24387.501.7, който имот е №7 от кадастрален район №501 по плана на селото, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м, а съгласно скица имотът е с идентификатор 24387.501.7 (две, четири, три, осем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем), по кадастралната карта и кадастраните регистри, одобрени със Заповед 300-5-96/06.11.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3104 кв.м. (три хиляди сто и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: 24387.501.409, 24387.501.408, 24387.501.8, 24387.501.6, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 24387.501.7.1 (две, четири, три, осем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, точка, едно), със застроена площ от 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра), брой етажи: 1, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 24387.501.7.2 (две, четири, три, осем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, точка, две), със застроена площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 24387.501.7.3 (две, четири, три, осем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, точка, три), със застроена площ от 27 кв.м. (двадесет и седем квадратни метра), брой етажи 1, с предназначение: Селскостопанска сграда.
 Описание: Дворното място е с правилна правоъгълна форма, разположено на равен терен с подход по асфалтирана, а след това по второстепенна улица с каменотрошена настилка. Дворното място е оградено с метална мрежа на колове, но на места е повредена или  изобщо паднала, снабдено е с ток и вода, които към момента са прекъснати. Жилищната сграда с идентификатор 24387.501.7.1 е построена през 1956 г., реновирана 2006-2008 г. Представлява едноетажна, масивна, изградена по монолитен начин, ситуирана в западния край на дворното място. Конструкция – масивна, каменни основи, ж.б колони и греди, под – бетон, стени  – тухлен зид, външно саниран-фибран с минерална мазилка, покрив – скатна конструкция, покрита с керемиди брамак, дограма-ПВЦ за врати и прозорци,инсталации – ел и ВиК, септична яма. С лице  на запад, но с подход от запад и изток. Подът в коридора е теракот, стени и таван-гипскартон. Трапезарията е с под-терикот, стени и таван-гипскартон, изход на изток по бетонови стълби към двор. Кухненското обзавеждане е демонтирано. Сервизното помещение е с под-теракот, стени – фаянс, таван-варовоциментова мазилка. Избата е с премахнат таван  и стените са до покрив, под-трамбована пръст, външния вход е затворен, подхожда се от към коридора по дървена стълба, стени-смесен зид от камък-основи, стени-зид от циментови блокчета, таван-покривната конструкция на сградата. Няма видими нарушения по носеща конструкция. Сградата е в общо добро състояние. Жилищната сграда с идентификатор 24387.501.7.2  е  заличена. Селскостопанска  сграда с идентификатор 24387.501.7.3 е съборена и изградена отново, но с по-малка застроена площ. По акт за собственост и скица сградата е със ЗП-27,00 кв.м., а по измерване е със ЗП-10,00 кв.м. Стопанската сграда е масивна с бетонови основи и под, стени-зид от бетонови блокчета, външна циментова гладка мазилка, покрив скатен с дървена конструкция, покрита с битумни керемиди. Сградата е с едно помещение, не е снабдена с инсталации, общо добро състояние. В имота е установена втора сграда без с идентификатор, която не посочена в акта за собственост и не е заснета на скицата. Измерената ЗП е 27,00 кв.м. Сградата е масивна, ситуирана в югоизточния край на дворното място и се състои от две помещения с под-бетон, стени-смесен зид от тухла и циментови блокчета, покрив скатен с дървена конструкция, покрит с цигли, дограма не е монтирана и сградата е без мазилка и инсталации. Ползва се за склад, общо добро състояние.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ Балчик под №55, том 1, дв.вх.рег.№285/09.02.2022г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 30 април 2024 г. в 08:39 часа
Къща с парцел
70.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Къпиново
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00