ПЛОЩ
3 080.00 кв.м
Населено място
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Дворно място, находящо се в с. Стефан Караджа, Община Вълчи Дол, област Варна, цялото с площ 3 080 кв.м. (три хиляди и осемдесет кв.м.), за което са отредени УПИ No II-263 (втори-двеста шестдесет и три) с площ от 1090 кв.м. (хиляда и деветдесет) кв.м., УПИ III-263 (трети-двеста шестдесет и три) с площ от 930 кв.м. (деветстотин и тридесет кв.м.) и УПИ No IV- 263 (четвърти-двеста шестдесет и три) с площ 1060 кв.м. (хиляда и шестдесет кв.м.), всички в квартал 20 (двадесети) по плана на селото, при граници на целия имот: от две страни улици, УПИ No No I-262, V-264 и VII-266, заедно с изградената в същия имот ЖИЛИЩНА СГРАДА-КЪЩА с площ от 20 кв.м.(двадесет кв.м.), съгласно данъчна оценка на Община Вълчи дол, която е разрушена,

а по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 69170.501.263/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка петстотин и едно точка двеста шестдесет и три/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна с площ от 1132 кв.м./ хиляда сто тридесет и два/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал: 20/двадесет/, парцел: II/втори/, при съседи: 69170.501.262, 69170.501.266, 69170.501.261, 69170.501.264, 69170.501.257, 69170.501.571, 69170.501.256, поземлен имот с идентификатор № 69170.501.257/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка петстотин и едно точка двеста петдесет и седем/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна с площ от 1086 кв.м./хиляда осемдесет и шест/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал: 20/двадесет/, парцел: IV/четири/, при съседи: 69170.501.263, 69170.501.264, 69170.501.579, 69170.501.256 и поземлен имот с идентификатор № 69170.501.256/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка петстотин и едно точка двеста петдесет и шест/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна с площ от 977 кв.м./деветстотин седемдесет и седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал: 20/двадесет/, парцел: III/трети/, при съседи: 69170.501.263, 69170.501.257, 69170.501.579, 69170.501.571.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 26 март 2024 г. в 12:55 часа
Парцел
900.00 кв.м
1 877.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градинарово
Адрес
с. Градинарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:43 часа
Парцел
3 210.00 кв.м
6 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бояна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:45
Публикувано на 15 април 2024 г. в 11:36 часа
Парцел
1 485.00 кв.м
4 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 13:59 часа
Парцел
1 477.00 кв.м
669.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:45