ПЛОЩ
900.00 кв.м
Населено място
с. Градинарово
Адрес
с. Градинарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
ОПИСАНИЕ

ИМОТ УПИ №VI-214 /шести - двеста и четиринадесет/, находящ се в с. Градинарово, общ. Провадия, обл. Варна, с площ 900кв.м./деветстотин квадратни метра/, в квартал 28 по плана на селото при граници : път, УПИ №№ VII -215, 216, IV - 214, V - 214

 

 

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 501Б, ал. 1 във врз. чл. 485, ал. 4 от ГПК от същия кодекс, е в размер на 1877.59 лв. (хилядa осемстотин седемдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки)

 

 

Върху имота са вписани следните тежести:

- възбрана за обезпечаване вземането на взискателя по делото;

 

Желаещите да участват в електронния публичен търг следва да се регистрират на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/ с електронен подпис или в кантората на ЧСИ Л.Станев в периода 14.05.2024 до 17:00 часа на 14.06.2024.При подаване на заявка за участие в платформата се прилагат следните документи:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД;
  3. Квитанция за внесен задатък в размер на 10 % от първоначалната цена на продаваното имущество;
  4. 4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник;На осн. чл. 501г., ал. 4 от ГПК съдебният изпълнител, извършващ продажбата, оторизира или отказва оторизация на регистрирания наддавач в 5-дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител отказва оторизация, ако не е внесен задатък, както и в случаите по чл. 490, ал. 1 ГШК.

На основание Чл. 501г., ал. 1 от ГПК за участие в търга всеки наддавач внася задатък в размера по чл. 489, ал. 1 ГПК. Задатъкът в размер на 10 % от първоначалната цена на продаваното имущество по сметка на ЧСИ Л.Станев BG77CECB979050G9077100 в „Централна Кооперативна Банка“АД.

На осн. чл. 501д. от ГПК стъпката при провеждането на електронен публичен търг представлява процент от началната цена и е в размер, както следва:

  1. при начална цена до 10 000 лв. - 10 на сто от началната цена или в конкретния случай - 187,75 лв. ;;
  2. 2. при начална цена от 10 000 до 100 000 лв. - 5 на сто от началната цена
  3. при начална цена над 100 000 лв. - 2 на сто от началната цена.Наддаването на електронния публичен търг започва на 20.06.2024 г. в 9.00 часа и продължава до 17.00 часа на 26.06.2024 г., на онлайн платформата на за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/ с електронен подпис. След изтичане на срока за регистрация, платформата изпраща по реда на чл. 26 от Наредба № Н – 3 от 06.04.2023 г. автоматични съобщения до всички наддавачи двадесет и четири часа преди започване на наддаването, както и един час преди неговото начало. Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване. При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по – висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга, той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичане на срока за наддаване по чл. 501е, ал. 1 от ГПК. Удължаване с 10 минути се прави след всяко ново предложение, постъпило през последните 10 минути, като общото време на търга не може да се удължи повече от 48 часа, считано от изтичането на срока за наддаване по чл. 501е, ал. 1 от ГПК. Купувача е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.Съгласно чл. 47 от Наредба № Н – 3 от 06.04.2023 г. в случай че наддавач не подаде нито едно предложение, се счита, че лицето не е отправило такова. Задатъкът му се възстановява от организатора на електронния публичен търг след края на наддаването по посочена от него банкова сметка

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 19 март 2024 г. в 17:17 часа
Парцел
3 080.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:30
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:43 часа
Парцел
3 210.00 кв.м
6 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бояна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:45
Публикувано на 15 април 2024 г. в 11:36 часа
Парцел
1 485.00 кв.м
4 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 13:59 часа
Парцел
1 477.00 кв.м
669.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:45