ПЛОЩ
19 191.00 кв.м
Населено място
с. Генерал Киселово
Адрес
с. Генерал Киселово, м-ст Чернозем
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч./една втора идеална част / от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14667.44.25/едно четири шест шест седем точка четири четири точка две пет/. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-89/10.08.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на поземления имот : с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, местност Чернозем. Площ: 19191кв.м./деветнадесет хиляди сто деветдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията : Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята : 3/трета/. Съседи: 14667.44.26, 14667.44.79, 14667.44.24, 14667.44.77

 

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 501 б, ал. 1 във връзка с чл. 485, ал. 4 от ГПК от същия кодекс, е в размер на 2 4386,40 лв. (двадесет и четири хиляди триста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки).

 

Върху имота са вписани следните тежести:

  • наложена възбрана върху горепосоченото имущество по настоящото дело;
  • наложена възбрана върху горепосоченото имущество в полза на лицето Дамян Марков Каракостов;
  • наложена възбрана върху горепосоченото имущество в полза на кредиторите Окръжен съд – Варна и НАП;

наложена възбрана върху горепосоченото имущество в полза на лицето Дарина Петранкова Панев;Желаещите да участват в електронния публичен търг следва да се регистрират на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/ с електронен подпис или в кантората на ЧСИ Л.Станев в периода 14.05.2024г. до 17:00 часа на 14.06.2024г.

При подаване на заявка за участие в платформата се прилагат следните документи:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД;
  3. Квитанция за внесен задатък в размер на 10 % от първоначалната цена на продаваното имущество;
  4. 4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник;

На осн. чл. 501 г, ал. 4 от ГПК съдебният изпълнител, извършващ продажбата, оторизира или отказва оторизация на регистрирания наддавач в 5-дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител отказва оторизация, ако не е внесен задатък, както и в случаите по чл. 490, ал. 1 от ГПК.

На основание чл. 501 г, ал. 1 от ГПК за участие в търга всеки наддавач внася задатък в размера по чл. 489, ал. 1 ГПК. Задатъкът в размер на 10 % от първоначалната цена на продаваното имущество по сметка на ЧСИ Л.Станев BG77CECB979050G9077100 в „Централна Кооперативна Банка“АД.

На осн. чл. 501 д от ГПК стъпката при провеждането на електронен публичен търг представлява процент от началната цена и е в размер, както следва:

  1. при начална цена до 10 000 лв. - 10 на сто от началната цена;
  2. 2. при начална цена от 10 000 до 100 000 лв. - 5 на сто от началната цена или в конкретния случай - 1219,32 лв. ;
  3. при начална цена над 100 000 лв. - 2 на сто от началната цена.

Наддаването на електронния публичен търг започва на 20.06.2024г. в 9.00 часа и продължава до 17.00 часа на 26.06.2024г., на онлайн платформата на за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/ с електронен подпис. След изтичане на срока за регистрация, платформата изпраща по реда на чл. 26 от Наредба № Н – 3 от 06.04.2023 г. автоматични съобщения до всички наддавачи двадесет и четири часа преди започване на наддаването, както и един час преди неговото начало. Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване. При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по – висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга, той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичане на срока за наддаване по чл. 501е, ал. 1 от ГПК. Удължаване с 10 минути се прави след всяко ново предложение, постъпило през последните 10 минути, като общото време на търга не може да се удължи повече от 48 часа, считано от изтичането на срока за наддаване по чл. 501е, ал. 1 от ГПК. Купувача е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

Съгласно чл. 47 от Наредба № Н – 3 от 06.04.2023г. в случай че наддавач не подаде нито едно предложение, се счита, че лицето не е отправило такова. Задатъкът му се възстановява от организатора на електронния публичен търг след края на наддаването по посочена от него банкова сметка.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 22 януари 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
2 998.00 кв.м
3 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Славейково
Адрес
с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, м-ст Сърта
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 20 март 2024 г. в 15:09 часа
Земеделска земя
4 003.00 кв.м
6 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:15
Публикувано на 21 март 2024 г. в 14:45 часа
Земеделска земя
10 001.00 кв.м
19 777.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Публикувано на 13 май 2024 г. в 14:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
6 565.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00