ПЛОЩ
3 210.00 кв.м
Населено място
с. Бояна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:45
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в с. Бояна, община Вълчи Дол, област Варна, а именно: УПИ V-37 (пети-тридесет и седми) в квартал 62 (шестдесет и втори) по плана на с. Бояна, община Вълчи Дол, област Варна с площ от 3170 кв.м. (три хиляди сто и седемдесет квадратни метра) при граници на имота по скица УПИ VI-38, УПИ II-36, УПИ IV-34, път на Община Вълчи Дол, а по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 05978.501.37/ нула пет хиляди деветстотин седемдесет и осем точка петстотин и едно точка тридесет и седем/, находящ се в с. Бояна, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 3210 кв.м./ три хиляди двеста и десет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: 37/ тридесет и седем/ в кв. 62/ шестдесет и две/, парцел V/ пет/, при съседи: 05978.501.521, 05978.501.34, 05978.501.35, 05978.501.36, 05978.501.39, 05978.501.38.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 19 март 2024 г. в 17:17 часа
Парцел
3 080.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:30
Публикувано на 26 март 2024 г. в 12:55 часа
Парцел
900.00 кв.м
1 877.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градинарово
Адрес
с. Градинарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 11:36 часа
Парцел
1 485.00 кв.м
4 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 13:59 часа
Парцел
1 477.00 кв.м
669.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:45