ПЛОЩ
3 286.00 кв.м
Населено място
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 13.05.2024 г. до 13.06.2024г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №20208780400030, в сградата на РС- Ямбол, като на 14.06.2024 г. в 09.00 ч. в зала № 5 на РС Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел  удовлетворяване вземането на ДИПЛАН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД, а именно:

  1. Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категория – 6, при съседи на имота: 87374.11.13; 87374.11.59; 87374.12.100; 87374.11.76; 87374.11.667; 87374.11.23; -Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 27 488 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и осем лева/
  2. Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категория – 6, при съседи на имота:87374.11.666; 87374.12.100; 87374.11.23; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 4 960 лева /четири хиляди деветстотин и шестдесет лева/.  

Имотите са собственост на „Мигри“ ООД, учредени са ипотеки и е наложена възбрана в полза на взискателя „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

 Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден- до 13.04.2024г. -17,00ч.

Гр.Ямбол, 19.04.2024г.                  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 19 април 2024 г. в 16:09 часа
Земеделска земя
16 998.00 кв.м
27 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м., с начин на ползване – Нива
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
6 000.00 кв.м
1 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.67.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Сухата река”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 6000 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 11:22 часа
Земеделска земя
8 100.00 кв.м
1 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Долен герен”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 8100 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 17:14 часа
Земеделска земя
3 902.00 кв.м
22 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87374.43.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, бивш имот № 043067, находящ се землището на гр. Ямбол, в местността „АЕЦИТЕ” целият с площ от 3902 кв.м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00