ПЛОЩ
8 100.00 кв.м
Населено място
гр. Елхово
Адрес
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Долен герен”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 8100 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 13.05.2024 г. до 13.06.2024г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20118780400108, в сградата на РС- Елхово, като на 14.06.2024 г. в 14.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел  удовлетворяване вземането на ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД, а именно:

  1. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.67.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Сухата река”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 6000 кв.м., четвърта категория на земята, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.67.661; 27382.67.492; 27382.67.485; 27382.67.500; -Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 1048 лева /хиляда четиридесет и осем лева/
  2. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Долен герен”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 8100 кв.м., десета категория на земята, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.57.140; 27382.57.100; 27382.57.82; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 1416 лева /хиляда четиристотин и шестнадесет лева/.

Имотите са собственост на РАДКА РУСЕВА НЕДЯЛКОВА, тежести: възбрана в полза на взискателя ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД, вписана на 29.06.2016г. в Сл Вп Елхово.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

 Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден- до 13.06.2024г. -17,00 ч.

 

Гр.Ямбол, 25.04.2024г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 19 април 2024 г. в 16:09 часа
Земеделска земя
16 998.00 кв.м
27 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м., с начин на ползване – Нива
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 19 април 2024 г. в 16:11 часа
Земеделска земя
3 286.00 кв.м
4 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
6 000.00 кв.м
1 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.67.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Сухата река”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 6000 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 17:14 часа
Земеделска земя
3 902.00 кв.м
22 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87374.43.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, бивш имот № 043067, находящ се землището на гр. Ямбол, в местността „АЕЦИТЕ” целият с площ от 3902 кв.м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00