ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
775.00 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
квартал ,,Дружба“ III (трети) микрорайон
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII (осми), квартал 34 „а“ (тридесет и четири „а“) в град Плевен, с площ от 775.00 кв.м. (седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), в квартал ,,Дружба“ III (трети) микрорайон, при съседи: на север — УПИ II, УПИ I-10194, изток — УПИ VII-10198, юг — улица, запад — УПИ IХ, ведно с построените в имота ШИВАШКИ ЦЕХ, изграден чрез преустройство на бивша административна сграда на два етажа, състоящ се от административно битови помещения, със застроена площ от 138,80 кв.м. (сто тридесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра) и производствени помещения, със застроена площ от 400.00 кв.м. (четристотин квадратни метра), а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №PД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 17.01.2012г. имотът представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.667.369 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, триста шестдесет и девет), с адрес на имота: град Плевен, ж.к. „Дружба“, с площ от 811.00 кв.м. (осемстотин и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10м (десет метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план квартал 34а (тридесет и четири „а“), парцел: VIII (осми), съседи: поземлени имоти с идентификатори 56722.667.370, 56722.667.368, 56722.667.371, 56722667.367, 56722.667.372, заедно с построените в поземления имот сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 56722.667.369.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, триста шестдесет и девет, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №PД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с последно изменение на основание заповед №KД-18-2949/18.03.2014г. на Началник на СГКК-Плевен, с площ от 472.00 кв.м. (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Административна, делова сграда, стар идентификатор: 56722.667.369.1 и 56722.667.369.2; 2. СГРАДА с идентификатор 56722.667.369.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и седем, точка, триста шестдесет и девет, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №PД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 25.00 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Административна, делова сграда, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот и сградите. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е от 01.04.2014г. СГРАДА с идентификатор 56722.667.369.4 е образувана от описаната в доказателствения нотариален акт сграда - „Шивашки цех“ и изградената „Пристройка към съществуваща сграда на плетачен цех“, на основание съгласуван и одобрен от Главния архитект на Община Плевен на 13.08.2012г. технически работен/инвестиционен проект, и Разрешение за строеж №553/15.08.2013г. на Главен архитект на Община Плевен, влязло в сила на 30.08.2012г., изменено със Заповед №РД-12-1075 от 20.11.2013г. на Главен архитект на Община Плевен, като сградата е с обща бруто площ /РЗП/ от 1161 кв.м. /хиляда сто шестдесет и един квадратни метра/, от която площ сграда - „Шивашки цех“ включва две нива с бруто площ /РЗП/ от 540.00 кв.м. /петстотин и четиридесет квадратни метра/, от които I /първо ниво/ със застроена площ от 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/ и II /второ ниво/ със застроена площ от 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, и изградената пристройка, включва три нива, с бруто площ /РЗП/ от 621 кв.м. (шестстотин двадесет и един квадратни метра), със застроена площ на I /първо/ ниво от 207,00 кв.м.(двеста и седем квадратни метра), със застроена площ на II /второ/ ниво от 207,00 кв.м. (двеста и седем квадратни метра), със застроена площ нa III /трето/ ниво от 207.00 кв.м. (двеста и седем квадратни метра). Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е от 16.02.2015г.

Пред двуетажната сграда е изградена едноетажна пристройка, която не е описана в документи за собственост и не е заснета по кадастрална карта. Същата не е оценена, т.к. представлява незаконно строителство.

  • при първоначална цена – 267 768 лева /двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева/
  • Данъчната оценка на имота е 121 954.90 лева, съгласно удостоверение на МДТ при Община Плевен.

Тежести за имота:

Договорна ипотека том 2, акт №8/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Договорна ипотека том 3, акт №95/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Встъпване в дълг том 1, акт №187/2014г.;

Встъпване в дълг том 1, акт №190/2014г.;

Договорна ипотека том 1, акт №156/2015г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;

Вписана възбрана том 3, акт №34/2021г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, по изп.дело №20218150400784, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие ОС – Плевен;

Вписана възбрана том 3, акт №36/2021г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, по изп.дело №20218150400783, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и район на действие ОС – Плевен;

Подновяване/новиране на договорна ипотека вписване под том 2, акт №173/30.03.2023г., на ипотека том 2, акт 8/20.05.2013г.;

Подновяване/новиране на договорна ипотека вписване под том 7, акт №107/06.10.2023г., на ипотека том 3, акт 95/27.11.2013г., съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен регистър и справка Имотен Регистър към дата 22.04.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 22 април 2024 г. в 16:04 часа
Производствен имот
468.00 кв.м
10 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаево
Адрес
местност „Коджакър“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00