ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
468.00 кв.м
Населено място
с. Николаево
Адрес
местност „Коджакър“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 51620.62.319.1 /петдесет и една хиляди шестстотин и двадесет, точка, шестдесет и две, точка, триста и деветнадесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД – 18-154/01.08.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение по кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение. Адрес на сградата: село Николаево, п.к. 5874, община Плевен, област Плевен, улица „Неизвестна“. Застроена площ на сградата: 468.00 кв.м. /четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение на сградата – Селскостопанска сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 51620.62.319 /петдесет и една хиляди шестстотин и двадесет, точка, шестдесет и две, точка, триста и деветнадесет/, находящ се в село Николаево, община Плевен, област Плевен, местност „Коджакър“, площ: 2134 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, категория на земята: 6; при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 51620.62.320, 51620.62.351, 51620.62.318 и 51620.62.364, която сграда съгласно документ за собственост съставлява: СГРАДА „КРАВАРНИК“, със застроена площ от 468 кв.м./четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 062319 /шестдесет и две хиляди триста и деветнадесет/, находящ се в землището на село Николаево, ЕКАТТЕ 51620, община Плевен, област Плевен, с площ от 2.135 дка /два декара и сто тридесет и пет квадратни метра/, в местност „Коджакър“, начин на трайно ползване: стопански двор, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: имот № 062318 – стопански двор на Диана Бориславова Жекова, имот № 0621364 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 062320 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 062351 – местен път на Община Плевен. Имотът е образуван от имот № 000240. Земята върху която е построена сградата „КРАВАРНИК“, е собственост на Държавен поземлен Фонд-МЗГ.

Сградата е построена с отстъпено право на строеж. Имотът се намира в южния край на с.Николаево, на пътя за с.Баховица от към село Ласкар. Дворното място е равно с изпълнена вертикална планировка. Краварникът е построен свободно в двора. Сградата е с масивна констурция- носещи тухлени стени, вътрешна дървена конструкция и дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Прозоречна дограма- алуминиева. Състояние – добро.

- при първоначална цена –10 480 лева /десет хиляди четиристотин и осемдесет лева/

Съгласно удостоверение с Изх.№МДТ-393/23.01.2024г., издадено от МДТ Плевен, имота не е деклариран в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“-гр.Плевен, поради което, не е предоставена информация за размера на данъчната оценка.

Тежести за имота: Възбрана том 5, акт №22/2020г., в полза на „МИКСА“ЕООД, по изп.дело №20208150401420, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова; Възбрана том 1, акт №116/2021г., в полза на „ФЕРТ БУЛ“ЕАД, по изп.дело №20218150400133, по описа на ЧСИ Татяна Кирилова; Възбрана том 1, акт №155/21.02.2024г., по изп.дело №153/2024г., по описа на ЧСИ П.Петков Рег. № ЧСИ: 905, в полза на ТД на НАП Плевен и „ТЕРА НОРД“ ЕООД; Възбрана том 1, акт №159/22.02.2024г., по изп.дело №154/2024г., по описа на ЧСИ П.Петков Рег. № ЧСИ: 905, в полза на ТД на НАП Плевен и „СИ АР АЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър и съгласно справка Имотен регистър към дата 19.04.2024г.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 22 април 2024 г. в 15:55 часа
Производствен имот
775.00 кв.м
267 768.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
квартал ,,Дружба“ III (трети) микрорайон
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 24.05.2024 до 24.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.06.2024 09:00