ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
958.00 кв.м
Населено място
с. Ясеновец
Адрес
ул. Дунав № 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - Дворно място, находящ се в с.Ясеновец, община Разград, област Разград, ул.Дунав № 33 /тридесет и три/ с площ от 958.00 кв.м. /деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, съгласно документ за собственост и Скица № 1191/25.07.2008г., издадена от Община Разград, с неприложена улична регулация от 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, а по скица № С-1111 от 06.12.2023г., издадена от Община Разград: парцел ХIII-648 урег. е 958 кв.м. /деветстотин петдесет и осем квадратни метра/; неурег. е 910 кв.м. /деветстотин и десет квадратни метра/, съставляващ парцел № ХIII-648 /тринадесет римско, тире, шестотин четиридесет и осем арабско/ в квартал 39 /тридесет и девет/ по кадастрален план на селото, одобрен със Заповед № 344 от 1976г. на Председателя на ОНС – Разград, заповеди № 958 от 2000г., № 1511 от 2015г. на Кмета на Община Разград, при граници и съседи на имота: от североизток - парцел № II-644, III-644; от югоизток - парцел № ХIV-646; от югозапад - улица и от северозапад - парцел № VII-649.

Забележка: При описа се установи, че постройките в имота са погинали.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:23 часа
Парцел
958.00 кв.м
7 019.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
село Ясеновец, община Разград, област Разград, ул."Дунав" №33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:15