ПЛОЩ
10 001.00 кв.м
Населено място
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Земеделска земя - нива с площ от 10 дка/ десет декара/, четвърта категория, находяща се в землището на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, местност ДЕРЕ ТАРЛА, представляващ имот № 139002/ сто тридесет и девет хиляди и две/, обособен в парцел 2/две/, масив 139/ сто тридесет и девет/, ЕКАТТЕ 14653/ четиринадесет хиляди шестотин петдесет и три/, при граници и съседи: имот №№ 139003 - нива, 000413 - път, 139001 - нива, 043003 -нива, 043004 - нива и 000409 - пасище с храсти, а по скица на АГКК представлява Поземлен имот с идентификатор 14653.139.2 /едно, четири, шест, пет, три, точка, едно, три, девет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-219/29.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение няма, находящ се в с . Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, местност ДЕРЕ ТАРЛА, площ от 10001 / десет хиляди и един/ кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,  съседи: 14653.156.413, 14653.155.413, 14653.154.413, 14653.139.3, 14653.139.8, 14653.43.4, 14653.43.3,  14653.139.1

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 22 януари 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
2 998.00 кв.м
3 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Славейково
Адрес
с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, м-ст Сърта
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 20 март 2024 г. в 15:09 часа
Земеделска земя
4 003.00 кв.м
6 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:15
Публикувано на 21 март 2024 г. в 11:15 часа
Земеделска земя
19 191.00 кв.м
24 386.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Киселово
Адрес
с. Генерал Киселово, м-ст Чернозем
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 14:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
6 565.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00